Online Application System

Filologia polska - stacjonarne pierwszego stopnia


Level of study: first-cycle Form of study: full-time Duration: 3 years

   back

Application period

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 24 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09.00 - 15.00

Admission rules

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • język polski

Description

Filologia polska jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom wiedzy ogólnohumanistycznej, a także podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu: nauki o języku i literaturze oraz w zakresie przedmiotów specjalnościowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Historia literatury polskiej do roku 1918,
 • Wiedza o współczesnym języku polskim,
 • Praktyczna stylistyka – analiza dzieła literackiego,
 • Poetyka z elementami teorii literatury,
 • Tekstologia,
 • Historia literatury polskiej po roku 1918,
 • Język obcy,
 • Gramatyka historyczna języka polskiego,
 • Wiedza o kulturze,
 • Wiedza o komunikacji językowej.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Nauczycielska

Specjalność przygotowuje studenta do pracy nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych.

 • Redaktorsko-medialna

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w mediach i placówkach kulturalnych.

 • Studium teatralne

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w różnych instytucjach kultury.

Wybór specjalności następuje przy składaniu dokumentów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólnohumanistyczną, a także podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanym z tematem pracy licencjackiej. Uprawnia go to do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska lub na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i innych.

Absolwent specjalności redaktorsko-medialnej:

Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących zakres pracy redakcyjnej i dziennikarskiej (prasa, radio, telewizja). Dysponuje także wiedzą o gatunkach dziennikarskich, potrafi zdobywać i weryfikować informacje przydatne w redagowaniu wypowiedzi dziennikarskich. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych.

Absolwent specjalności Studium teatralne:

Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących podstawową znajomość teorii, estetyki i historii teatru i dramatu dawnego oraz współczesnego. Potrafi analizować spektakle teatralne i prowadzić warsztaty teatralne. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają mu podjęcie pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim.

Absolwent specjalności nauczycielskiej:

Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących wiedzę i umiejętności psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela. Przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne pogłębione zostaje podczas śródrocznych i ciągłych praktyk pedagogicznych i przedmiotowo-metodycznych. Absolwent ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych – absolwent specjalności redaktorsko-medialnej,
 • teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim – absolwent specjalności teatrologicznej,
 • publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych – absolwent specjalności nauczycielskiej.

Możliwości rozwoju:

 • Studenckie Koło Naukowe Polonistów
 • Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
 • Koło Młodych Dydaktyków
 • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
 • Studenckie Koło Naukowe Medioznawców
 • Studenckie Koło Naukowe Edytorów
zarejestruj się            lub            zaloguj