Rejestracja kandydatów na studia

Germanistyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 6 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • <

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 31 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

08.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest jedynym kierunkiem studiów językowych w Polsce o profilu praktycznym, przygotowanym w ścisłej współpracy z lubelskimi pracodawcami i ukierunkowanym na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy w instytucjach zajmujących się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami, oraz od roku akademickiego 2016/2017 na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, przygotowanych do pracy nauczyciela-trenera biznesu. Atrakcyjność Germanistyki wynika z faktu zapewnieniu zatrudnienia wszystkim absolwentom tego kierunku przez firmy obsługujące przedsiębiorstwa w krajach niemieckojęzycznych, działające na lubelskim rynku pracy. Konkurencyjność Germanistyki związana jest m.in. z 1) wprowadzeniem do planu studiów form i metod dydaktycznych, pozwalających na łączenie zagadnień teoretycznych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, ukierunkowanych na wykształcenie kompetencji twardych, nierozerwalnie związanych z kształceniem językowym na prowadzonym kierunku, oraz wykształceniu kompetencji miękkich, takich jak: zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, współpraca w grupie, zarządzanie czasem, elastyczność i kreatywność w podejmowaniu zadań zawodowych, 2) wprowadzeniem innowacyjnego programu praktyk wraz z systemem ewaluacji, ściśle powiązanym z całością kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami.

W programie studiów znajdują się m.in. bloki modułów obowiązkowych oraz bloki modułów wybieralnych, specjalnościowych. Blok modułów obowiązkowych obejmuje: moduł zajęć z dyscypliny: literaturoznawstwo językoznawstwo, kulturoznawstwo i realioznawstwo, psycholingwistyka i glottodydaktyka oraz blok modułów praktycznej nauki języka niemieckiego i drugiego języka nowożytnego oraz dodatkowe przedmioty jak np. technologię informacyjną czy W-F. Blok modułów specjalnościowych obejmuje przedmioty umożliwiające wyposażenia absolwenta kierunku Germanistyka w wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne niezbędne do pracy zawodowej, których szczegółowy wykaz znajduje się pod adresem: http://www.germanistyka.umcs.pl. Blok modułów specjalnościowych obejmuje również zajęcia prowadzone w języku niemieckim przez pracodawców.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, profil praktyczny:

 1. 1.a. specjalność: język niemiecki w biznesie - program specjalności obejmuje zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym telewizyjnego, prasowego ze szczególnym uwzględnianiem języka polityki i gospodarki; języka nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii w branży IT; języka biurowego, obejmującego korespondencję, prezentacje, negocjacje, raportowanie i.in. w języku niemieckim, elektroniczne biuro, rozmowy kwalifikacyjne, listy intencyjne i in. Zajęcia o charakterze teoretycznym są uzupełnione programem zajęć praktycznych, językowych warsztatów specjalistycznych i językowym treningiem zawodowym, prowadzonym przy udziale specjalistów z zewnątrz oraz native speakerów
 2. 1b. specjalność: nauczycielska – program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii i pedagogiki, psycholingwistyki, glottodydaktyki i dydaktyki oraz emisji głosu, dających możliwość rozwoju kompetencji trenerskich, takich jak: innowacyjność, komunikacja interpersonalna i interkulturowa, umiejętność prowadzenia prezentacji i autoprezentacji, umiejętność pracy w grupie, przejmując w niej różne role, projektowanie narzędzi trenerskich, projektowanie szkoleń itp. Zajęcia o charakterze teoretycznym są uzupełnione programem zajęć praktycznych, językowych warsztatów specjalistycznych i językowym treningiem zawodowym, prowadzonym przy udziale specjalistów z zewnątrz oraz native speakerów.

Kształcenie umiejętności językowych będzie odbywać się w specjalnie do tego celu przystosowanych pracowniach językowych, komputerowych i multimedialnych, natomiast wiedzę na temat realiów i środowiska branży zawodowej student zdobędzie odbywając trzymiesięczne praktyki zawodowe w danej jednostce gospodarczej, realizowane śródrocznie i w sposób ciągły. Umiejętności i kompetencje zawodowe będą podlegać ciągłemu procesowi ewaluacji przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Germanistyka uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu ze szczególnym uwzględnieniem języka administracyjnego, polityki i gospodarki, w tym języka mediów, telewizyjnego, prasowego, języka nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii w branży IT; zna i posługuje się językiem potocznym. Posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze państw niemieckiego obszaru językowego i komunikacji interkulturowej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Zna i potrafi wykorzystać w działaniach zawodowych różnorodne strategie i techniki komunikacyjne; zna i właściwie wykorzystuje wzorce zachowań kulturowych w komunikacji dotyczącej profesjonalnych działań zawodowych i życia codziennego mieszkańców krajów niemieckojęzycznych; zna i potrafi wykorzystać w praktyce słownictwo i ogólne zasady prowadzenia prezentacji, zebrań/posiedzeń, negocjacji, konwersacji w biurze i przez telefon, rozmów kwalifikacyjnych, formułowania listów intencyjnych, umów, tekstów reklamowych; zna i potrafi wykorzystać w pracy zawodowej słownictwo i zasady prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej; posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, wykorzystywanych w pracy zawodowej; potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań zawodowych; posiada umiejętność współpracy z innymi podmiotami działalności zawodowej; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych oraz ma przekonanie, że zdobyte umiejętności przygotowują do ich właściwego wykorzystania na rynku pracy.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku Germanistyka I stopień będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • w firmie Convergys, pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego
 • w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO (ang. Business Process Outsourcing), specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami
 • w przedsiębiorstwach krajowych obsługujących klientów niemieckojęzycznych jako trener biznesu
 • w instytucjach administracji publicznej, zajmujących się współpracą z krajami niemieckojęzycznymi
 • w zakładach szkoleniowych, wymagających znajomości języka obcego.

Możliwości rozwoju

Student kierunku Germanistyka ma możliwość:

 • uczestniczenia w pracach i projektach Koła Naukowego Germanistów
 • uczestniczenia w przedsięwzięciach grupy teatralnej, prowadzonej przez lektorów DAAD
 • wyjazdów w ramach programu ERASMUS
 • wyjazdów w ramach programów MOST
 • pobytów stypendialnych w ramach wymiany studenckiej DAAD
 • kursów językowych organizowanych przez DAAD, Instytut Goethego oraz Institut für Deutsche Sprache
 • wyjazdów stypendialnych fundowanych przez niemieckie, austriackie i szwajcarskie uniwersytety
 • odbywania staży zawodowych w przedsiębiorstwach, które podpisały umowę o współpracy z UMCS
 • korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, edukacyjnego oraz coachingu, prowadzonego przez Biuro Karier UMCS

Absolwent kierunku Germanistyka ma możliwość:
kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym samym kierunku, wybierając jedną z oferowanych specjalności: nauczycielską lub specjalistyczny język niemiecki podjęcia studiów podyplomowych, np. Języki Skandynawskie dla Rynku Pracy, oferowanych przez Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, prowadzący kierunek.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.humanistyczny.umcs.pl

Limit miejsc

60
zarejestruj się            lub            zaloguj