Rejestracja kandydatów na studia

Germanistyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 31 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

08.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • język polski - waga 0,5
 • jeden język obcy

Opis

Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, obejmuje studia w zakresie dwóch specjalności, nauczycielskiej i nienauczycielskiej: specjalistyczny język niemiecki. Program studiów specjalności nauczycielskiej jest opracowany zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela i umożliwia uzyskanie pełnych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania tego zawodu. Germanistyka ze specjalnością nienauczycielską jest kierunkiem przygotowanym w ścisłej współpracy z lubelskimi pracodawcami i ukierunkowanym na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, w tym języka branżowego, przygotowanych do pracy w instytucjach zajmujących się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami.

Atrakcyjność Germanistyki wynika z faktu zapewnieniu zatrudnienia wszystkim absolwentom tego kierunku przez firmy działające na lubelskim rynku pracy i obsługujące przedsiębiorstwa w krajach niemieckojęzycznych.

Innowacyjność programu studiów germanistycznych polega na interdyscyplinarnym i interkulturowym charakterze kierunku, gdzie język niemiecki, literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego badane są pod względem treści, form i funkcji w odniesieniu do innych języków, literatur i kultur, co jest ukierunkowane na wykształcenie kulturowych wzorców zachowań i stanowi podstawę komunikacji interkulturowej.

Konkurencyjność Germanistyki związana jest m.in. z wprowadzeniem do planu studiów form i metod dydaktycznych, pozwalających na łączenie zagadnień teoretycznych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, ukierunkowanych na wykształcenie kompetencji twardych, nierozerwalnie związanych z kształceniem językowym, oraz wykształceniu kompetencji miękkich, takich jak:  logiczne myślenie, duża kreatywność i innowacyjność, komunikatywność i umiejętność pracy w grupie, łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu,  zdolności perswazyjne, oraz z wprowadzeniem innowacyjnego programu praktyk wraz z systemem ewaluacji, ściśle powiązanym z całością kształcenia we współpracy z pracodawcami.

W programie studiów znajdują się m.in. bloki modułów obowiązkowych, bloki modułów wybieralnych i specjalnościowych.

Blok modułów obowiązkowych obejmuje: moduły zajęć z dyscypliny: literaturoznawstwo językoznawstwo, kulturoznawstwo i realioznawstwo, oraz blok modułów praktycznej nauki języka niemieckiego, jak również zajęcia z obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych,  technologię informacyjną i zajęcia z wychowania fizycznego.

Blok modułów wybieralnych obejmuje zajęcia z nauki drugiego języka nowożytnego oraz zajęcia z dwóch wybranych przez studenta dyscyplin, spośród literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa, przygotowujących do egzaminu dyplomowego.

Blok modułów specjalnościowych obejmuje przedmioty umożliwiające wyposażenia absolwenta kierunku Germanistyka w wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne niezbędne do pracy zawodowej.

Studia I stopnia na kierunku Germanistyka kończą się egzaminem dyplomowym (ustnym) z dwóch wybranych przez studenta dyscyplin: literaturoznawstwo i językoznawstwo, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo lub językoznawstwo i kulturoznawstwo.

WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

1. Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne:

1a. specjalność: specjalistyczny język niemiecki - program specjalności obejmuje zagadnienia dotyczące języka ekonomii i finansów, języka prawniczego, języka nauki i techniki oraz języka medycyny. Zajęcia z języków branżowych poprzedzone są wprowadzeniem do problematyki biznesu, gospodarki i języków specjalistycznych. Wszystkie zajęcia mają charakter konwersatoryjny, łączący zagadnienia teoretyczne z praktycznymi. Program zajęć specjalnościowych jest uzupełniony językowymi warsztatami zawodowymi, pozwalającymi na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w konkretnych sytuacjach zawodowych. Zajęcia te są prowadzone również przy udziale specjalistów z zewnątrz oraz native speakerów. Program specjalności uzupełniony jest o program praktyk w wymiarze 180 godzin.

1b. specjalność: nauczycielska – program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii i pedagogiki, przygotowujące do pracy nauczyciela na poszczególnych etapach edukacyjnych, oraz z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, jak również emisji głosu. Program specjalności uzupełniony jest o program praktyk pedagogicznych i metodyczno-przedmiotowych w wymiarze 150 godzin.

Ukończenie studiów I stopnia ze specjalnością nauczycielską nie daje pełnych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (patrz: Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Możliwości zatrudnienia we wszystkich placówkach edukacyjnych i typach szkół oraz nabycie pełnych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wymaga podjęcia studiów II stopnia na kierunku Germanistyka, specjalność nauczycielska, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra.  

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Germanistyka uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym, w tym językiem ekonomii i finansów, prawniczym, językiem nauki i techniki ze szczególnym uwzględnieniem terminologii w branży IT oraz językiem medycyny jak również zna i posługuje się językiem potocznym. Posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze państw niemieckiego obszaru językowego i komunikacji interkulturowej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Zna i potrafi wykorzystać w działaniach zawodowych różnorodne strategie i techniki komunikacyjne; zna i właściwie wykorzystuje wzorce zachowań kulturowych w komunikacji dotyczącej profesjonalnych działań zawodowych i życia codziennego mieszkańców krajów niemieckojęzycznych; zna i potrafi wykorzystać w praktyce słownictwo i ogólne zasady prowadzenia prezentacji, zebrań/posiedzeń, negocjacji, konwersacji w biurze i przez telefon, rozmów kwalifikacyjnych, formułowania listów intencyjnych, umów, tekstów reklamowych; zna i potrafi wykorzystać w pracy zawodowej słownictwo i zasady prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej; posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, wykorzystywanych w pracy zawodowej; potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań zawodowych; posiada umiejętność współpracy z innymi podmiotami działalności zawodowej; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych oraz ma przekonanie, że zdobyte umiejętności przygotowują do ich właściwego wykorzystania na rynku pracy.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Germanistyka I stopień będzie mógł podejmować pracę m.in. w

 • w firmie Convergys, pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego
 • w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO ((ang. Business Process Outsourcing), specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami
 • w przedsiębiorstwach krajowych obsługujących klientów niemieckojęzycznych, np. firmie ABC Work, GENPACT
 • w instytucjach administracji publicznej oraz instytucjach kulturalnych, zajmujących się współpracą z krajami niemieckojęzycznymi
 • w zakładach szkoleniowych, wymagających znajomości języka obcego.

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Student kierunku Germanistyka ma możliwość:

 • uczestniczenia w pracach i projektach Koła Naukowego Germanistów, w tym grupy teatralnej i grupy warsztatowej
 • wyjazdów w ramach programu ERASMUS
 • wyjazdów w ramach programów MOST
 • pobytów stypendialnych w ramach wymiany studenckiej DAAD
 • kursów językowych organizowanych przez DAAD, Instytut Goethego oraz Institut für Deutsche Sprache
 • wyjazdów stypendialnych fundowanych przez niemieckie, austriackie i szwajcarskie uniwersytety
 • odbywania staży zawodowych w przedsiębiorstwach, które podpisały umowę o współpracy z UMCS
 • korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, edukacyjnego oraz coachingu, prowadzonego przez Biuro Karier UMCS

Absolwent kierunku Germanistyka ma możliwość:

 • kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym samym kierunku, wybierając jedną z oferowanych specjalności: nauczycielską lub specjalistyczny język niemiecki
 • podjęcia studiów podyplomowych.

DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.humanistyczny.umcs.pl

zarejestruj się            lub            zaloguj