Rejestracja kandydatów na studia

Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

  • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
  • 16 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
  • 18 września - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych
  • 19 - 21 września - przyjmowanie dokumentów w nowym budynku Wydziału Humanistycznego, sala 31.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 31, nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09:00 - 15:00

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyższych.

Opis

Na program studiów składa się intensywna nauka języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, zajęcia z zakresu tradycyjnej filologii (literaturoznawstwo angielskie i amerykańskiej oraz  językoznawstwo), jak również kursy z zakresu kulturoznawstwa i ogólnej wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zajęcia z pedagogiki i dydaktyki oraz praktyki w szkołach stanowią podstawę przygotowania studentów do zawodu nauczyciela. Studenci wybierają moduł kształcenia dyplomowego (w postaci seminarium i zajęć specjalizacyjnych), kształcąc się intensywnie w wybranym obszarze literaturoznawstwa, językoznawstwa, traduktologii, kulturoznawstwa, lub  medioznawstwa.

Studia rozwijają umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika tego języka, czytania i interpretowania złożonych tekstów w tym języku, oraz umiejętności wyjaśniania złożonych procesów kulturowych i społecznych zachodzących w krajach angielskiego obszaru językowego. Studenci nabywają głęboką wiedzę na temat różnorodnych zjawisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych związanych z życiem w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w innych z krajami angielskiego obszaru językowego. Zajęcia kształtują umiejętności rozpoznawania, analizowania, i interpretowania historii i współczesności tych krajów w oparciu o poszanowanie różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci anglistycznych studiów licencjackich o specjalności nauczycielskiej. Osoby, które nie nabyły uprawnień do nauczania języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym mogą zostać przyjęte pod warunkiem zobowiązania się do uzupełnienia tych kwalifikacji w trakcie studiów II stopnia.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-A-2S

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku posiada pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną z szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki filologicznej i kulturowej, nabywa umiejętności praktyczne w postaci narzędzi warsztatu nauczyciela języka angielskiego i ma formalne uprawnienia do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia. Ma utrwalone kompetencje społeczne, które pozwalają na swobodne wykorzystywanie w pracy, szczególnie w środowisku  międzynarodowym, pogłębioną wiedzą o współczesnych realiach krajów angielskiego obszaru językowego. Nabywa wysokich kompetencji językowych (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla języka angielskiego oraz poziom B2+ ESOKJ dla wybranego języka zachodnioeuropejskiego).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować m.in. pracę:

  • jako nauczyciel i wykładowca języka angielskiego w instytucjach MEN na wszystkich etapach edukacji szkolnej i w szkolnictwie wyższym, w szkołach języka angielskiego, i w innych podmiotach oferujących szkolenia językowe
  • jako tłumacz języka angielskiego
  • jako analityk i komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego
  • w środkach masowego przekazu
  • w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z  krajami anglojęzycznymi,
  • w sektorze usług wymagających bardzo dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych, takich jak korporacje międzynarodowe, administracja rządowa i samorządowa, instytucje użyteczności publicznej, agencje turystyczne.

Możliwości rozwoju

Instytut Anglistyki oferuje studentom bogate możliwości rozwoju zainteresowań w różnych sekcjach Koła Naukowego Anglistów (http://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-anglistow,9284.htm)

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym. Szczegółowe informacje o studiach na Wydziale Humanistycznym są zamieszczone na stronie internetowej:

http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj