Rejestracja kandydatów na studia

Anglistyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 31 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

08.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą wyniki z następujących przedmiotów:

 • język angielski - (poziom rozszerzony - 1% = 2 punkty),
 • język polski (poziom podstawowy - 1% = 0,5 punktu, poziom rozszerzony - 1% = 1 punkt.

Opis

Na program studiów składa się intensywna nauka języka angielskiego, zajęcia z zakresu tradycyjnej filologii (literaturoznawstwo angielskie i amerykańskiej oraz  językoznawstwo), jak również kursy z zakresu kulturoznawstwa i ogólnej wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zajęcia z pedagogiki i dydaktyki oraz praktyki w szkołach stanowią podstawę przygotowania studentów do zawodu nauczyciela. Od drugiego roku studenci wybierają moduł kształcenia dyplomowego w postaci seminarium i zajęć specjalizacyjnych, kształcąc się w wybranym obszarze literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, lub traduktologii.

Studia rozwijają umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim, czytania tekstów w tym języku, oraz zrozumienia zjawisk językowych oraz procesów kulturowych i społecznych zachodzących w krajach angielskiego obszaru językowego. Studenci nabywają wiedzę na temat, literatury, filmu, telewizji, prasy, nowych mediów, polityki i życia codziennego w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach angielskiego obszaru językowego. Zajęcia kształtują umiejętności rozpoznawania, analizowania, i interpretowania historii i współczesności tych krajów w oparciu o poszanowanie różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.

Poziom sprawności językowych oczekiwany od kandydata: matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-A-LS

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku potrafi swobodnie posługiwać się językiem angielskim (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i wybranym językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2). Posiada bogatą wiedzę o historii, języku, literaturze i kulturze angielskiej i amerykańskiej, umie posługiwać się w pracy, szczególnie w kontaktach międzynarodowych, informacjami o współczesności i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Nabywa uprawnienia do  do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacji szkolnej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować m.in. pracę:

 • nauczyciela języka angielskiego w szkołach publicznych (szkoły podstawowe i gimnazja), szkołach języka angielskiego, podmiotach oferujących szkolenia językowe.
 • w instytucjach międzynarodowych, urzędach państwowych i samorządowych, i przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych (biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne, i inne)
 • w środkach masowego przekazu, instytucjach kultury i organizacjach zajmujących się relacjami międzynarodowymi i międzykulturowymi

Możliwości rozwoju

Instytut Anglistyki oferuje studentom bogate możliwości rozwoju zainteresowań w różnych sekcjach Koła Naukowego Anglistów (http://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-anglistow,9284.htm)

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym. Szczegółowe informacje o studiach na Wydziale Humanistycznym są zamieszczone na stronie internetowej:

http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj