Rejestracja kandydatów na studia

E-edytorsktwo i techniki redakcyjne - stacjonarne pierwszego stopnia - dodatkowa rekrutacja


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 2 października – zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 30 września - 3 października – przyjmowanie dokumentów
Dokumenty będą przyjmowane nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala nr 24 w nowym budynku Wydziału Humanistycznego UMCS

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 14.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja obywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

„E- edytorstwo i techniki redakcyjne” jest odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Poszczególne moduły projektowanego kierunku poświęcone są różnorodnym aspektom komunikacji i działalności nowych oraz tradycyjnych form edytorstwa zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zostały one skorelowane z segmentami przedmiotów o charakterze językoznawczym, literaturoznawczym oraz kulturoznawczym, które stanowią podstawę wszelkiej działalności edytorskiej. Nowatorski program kierunku jest wyraźnie nakierowany na rozwijający się rynek pracy, pozwalający absolwentom na znalezienie zatrudnienia zarówno w istniejących instytucjach wydawniczych, jak również odnalezienie niszy rynkowej i odniesienie sukcesu zawodowego, na przykład we własnych firmach o profilu e-edytorskim, które mogą wspierać potencjał rozwojowy Lublina i regionu.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Prawo autorskie,
 • Tradycje literatury powszechnej,
 • Tradycje literatury polskiej,
 • Komunikacja językowa,
 • Stylistyka praktyczna w edytorstwie,
 • Książka i liternictwo,
 • Współczesne edytorstwo i liternictwo,
 • Estetyka w edytorstwie,
 • Przetwarzanie tekstu,
 • Współczesna polszczyzna,
 • Kultura języka,
 • Warsztat edytora (językoznawczy),
 • Tekstologia edytorska,
 • Wprowadzenie do edytorstwa w sieci,
 • Grafika użytkowa i infografika,
 • Adiustacja i korekta,
 • Źródła informacji w edytorstwie,
 • E-podręczniki i e-booki.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Wydawnictwo

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w redakcjach wydawnictw, pozwala na zakładanie własnych biur wydawniczych, redakcyjno-korektorskich.

 • E-edytorstwo w nowych mediach

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w charakterze edytora, redaktora, korektora w nowych mediach, ale również w mediach tradycyjnych (np. prasa, radio).

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia (na kierunku filologia polska oraz na innych kierunkach czy specjalnościach związanych z edytorstwem). Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu edytorstwa, technik redakcyjnych oraz z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze. Ma wykształcenie w zakresie przedmiotów specjalnościowych. Rozumie i potrafi wykonywać czynności redaktorsko-edytorskie, umie analizować podstawowe zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu edytorstwa, typografii, literaturoznawstwa i językoznawstwa. Absolwent jest dobrze przygotowany do wykonywania zawodu edytora. Ma także podstawową wiedzę informatyczną, ekonomiczną i prawną potrzebną do pracy w instytucjach edytorskich. Posiada umiejętności gwarantujące możliwość dalszego kształcenia się (samokształcenia). Profesjonalizm, który ma swoje wsparcie w wykształceniu humanistycznym, sprawia, że absolwent ma świadomość, iż edytorstwo i redagowanie to nie tylko praktyczny zawód, ale także rodzaj twórczości. Absolwent może starać się o zatrudnienie w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą. Jest również przygotowany do pracy w różnych instytucjach funkcjonujących w sferze kultury (np.: bibliotekach, domach kultury, księgarniach).

Specjalność I: „E-edytorstwo w nowych mediach”

Absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: kulturowych kontekstów funkcjonowania nowych mediów; procesów konwergencji w mediach cyfrowych; tworzenia e-podręczników i e-booków; redagowania i projektowania witryn internetowych oraz komunikatów audiowizualnych; przygotowania tekstów użytkowych przeznaczonych do rozpowszechnienia w cyberprzestrzeni; tworzenia edukacyjnych materiałów multimedialnych; zasad e-learningu.

Specjalność II: „Wydawnictwo”

Absolwent specjalności ma dodatkowo wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: funkcjonowania wydawnictwa i firm pokrewnych; zarządzania dokumentami oraz informacją; projektowania i przygotowywania do druku publikacji zwartych i ciągłych; copywritingu; komunikacji interpersonalnej; PR i marketingu wydawniczego. Wymienione umiejętności pozwalają mu na samodzielne redagowanie: książek, czasopism, pism użytkowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • redakcjach stron internetowych,
 • w wydawnictwach,
 • biurach redakcyjno-korektorskich,
 • redakcjach czasopism,
 • firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej,
 • instytucjach prowadzących działalność wydawniczą,
 • także w firmach związanych z mediami,
 • komunikacją społeczną,
 • reklamą,
 • promocją czy public relations,
 • instytucjach przetwarzających informacje.

Zdobyte przygotowanie stanowi podstawę do zakładania własnych firm redakcyjno-edytorskich oraz wydawniczych. Absolwent jest również przygotowany do pracy w różnych instytucjach funkcjonujących w sferze kultury (np.: bibliotekach, domach kultury, księgarniach, centrach informacyjnych).

Możliwości rozwoju

 • Studenckie Koło Naukowe Polonistów
 • Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
 • Koło Młodych Dydaktyków
 • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
 • Studenckie Koło Naukowe Medioznawców
 • Studenckie Koło Naukowe Edytorów

Więcej informacji na stronie wydziału: www.polonistyka.umcs.pl

zarejestruj się            lub            zaloguj