Rejestracja kandydatów na studia

Archeologia - stacjonarne pierwszego stopnia - dodatkowa rekrutacja


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 2 października – zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 30 września - 3 października – przyjmowanie dokumentów
Dokumenty będą przyjmowane nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala nr 24 w nowym budynku Wydziału Humanistycznego UMCS

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00 - 14.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Archeologia (studia pierwszego i drugiego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest:

 • przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa (w myśl zasad zawartych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
 • zapewnienie absolwentowi wiedzy:
  • o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim;
  • o metodach badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii. 

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • archeologia Polski,
 • archeologia powszechna (z podziałem na poszczególne epoki),
 • źródłoznawstwo archeologiczne (z podziałem na poszczególne epoki),
 • konwersatoria,
 • seminaria,
 • muzealnictwo i ochrona zabytków,
 • antropologia fizyczna,
 • archeologia ratownicza
 • badania terenowe.

Szczegółowy program studiów

Specjalność: archeologia Polski i powszechna

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada gruntowną wiedzę zawodową z zakresu archeologii i pradziejów;
 • posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii;
 • jest w pełni przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników;
 • jest w stanie samodzielnie analizować źródła archeologiczne (i wstępnie antropologiczne).

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • firmach archeologicznych lub prowadzić własną działalność,
 • placówkach muzealnych i kulturalnych,
 • urzędach konserwatorskich i ochrony zabytków.

Instytut Archeologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Studentów Archeologii,
 • pracach terenowych i projektach naukowych realizowanych przez Instytut,
 • pracach terenowych i badawczych prowadzonych przez współpracujące firmy archeologiczne i ośrodki naukowe
 • uczestnictwo w wymianie studenckiej w ramach programów Erasmus + i Most
zarejestruj się            lub            zaloguj