Rejestracja kandydatów na studia

Architektura informacji - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 1 nowy budynek Wydziału Humanistycznego

Godziny przyjmowania dokumentów:

09.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka.

Opis

     

Kierunek Architektura informacji został wyróżniony Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Certyfikat przyznaje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego najbardziej innowacyjnym i nowoczesnym kierunkom oraz programom studiów realizowanym na polskich uczelniach. Program Architektury informacji został oceniony jako oryginalny i wartościowy, odpowiadający na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji na ten temat : http://www.studiazprzyszloscia.pl

Kierunek Architektura informacji kładzie nacisk na praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi). Program studiów uwzględnia również kwestie ekonomii informacji, biznesu informacyjnego, zachowań i potrzeb użytkowników informacji, kierunków rozwoju informacji i form przekazu, architektury różnego rodzaju komunikatów (stron WWW, czasopisma, książki, aktu prawnego itp.). Kierunek ten stara się zaspokoić potrzeby społeczno-gospodarcze rynku pracy, dając absolwentom szansę zdobycia przydatnej wiedzy oraz interesującej pracy. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na studiach II stopnia, prowadzonych na kierunkach humanistycznych, społecznych i pokrewnych, tak przez uczelnie krajowe jak i zagraniczne.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Architektura baz danych,
 • Edukacja informacyjna,
 • Podstawy digitalizacji,
 • Organizacja i zarządzanie informacją,
 • Strategie i metody pozyskiwania informacji,
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • Społeczeństwo informacji i wiedzy,
 • Etyka w działalności informacyjnej,
 • Grafika informacyjna,
 • Infobrokering,
 • Liternet,
 • Open Source,
 • Tworzenie stron WWW,
 • Wizualizacja danych i informacji,
 • Informetria, webometria, bibliometria,
 • Marketing i PR w działalności informacyjnej,
 • Historia informacji i form przekazu,
 • Współczesny rynek mediów,
 • Rzeczywistość rozszerzona,
 • Sztuczna inteligencja i sieci semantyczne,
 • Media społecznościowe i marketing społecznościowy.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą na temat współczesnej kultury piśmiennej, liternetu i rynku wydawniczego oraz dotyczącą edytorstwa naukowego, technicznego i elektronicznego, zasad redagowania i fotoedycji tekstów, grafiki komputerowej, designu i typografii publikacji. Posiada umiejętność konstruowania i redagowania różnych typów dokumentów (tradycyjnych i cyfrowych) pod kątem ich cech treściowych, strukturalnych, estetycznych i funkcjonalnych z zastosowaniem zasad i narzędzi poligrafii oraz edytorstwa.

 • Architektura systemów informacyjnych

Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych, zasad pozycjonowania serwisów internetowych, projektowania i oceny systemów i usług informacyjnych, procesów eksploracji danych oraz metod data mining. Potrafi pozycjonować serwisy internetowe, projektować, analizować, oceniać systemy i usługi informacyjne, stosować w praktyce języki znaczników i standardy metadanych z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji i narzędzi.

Podział na specjalności będzie dokonywany pod koniec II semestru. Z kolei zajęcia specjalnościowe rozpoczną się od III semestru.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian kulturowych, wyzwań stojących przed społeczeństwem informacji i wiedzy.
 • Zna podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozowania, oceny i opisu potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami odbiorców informacji.
 • Ma wiedzę dotyczącą kompleksowej problematyki związanej z architekturą źródeł informacji, a w szczególności bazami danych, serwisami WWW oraz systemami i językami informacyjno-wyszukiwawczymi.
 • Zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i wizualizacji danych wykorzystywanych w analizie i ocenie jakości systemów informacji.
 • Ma wiedzę dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych.
 • Potrafi rozpoznawać i interpretować współczesne zjawiska i procesy komunikacji społecznej, wizualnej, informacyjnej i medialnej oraz ich genezę, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości wzorców i mechanizmów komunikowania.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent będzie mógł pracować w zawodach:

 • architekt informacji
 • projektant baz danych
 • projektant stron internetowych
 • menedżer serwisu internetowego
 • menedżer zbiorów cyfrowych
 • infobroker
 • operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie
 • tester użyteczności aplikacji
 • wydawca
 • księgarz

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji
 • repozytoriach cyfrowych
 • firmach gromadzących i przetwarzających informację
 • jednostkach administracji publicznej i państwowej
 • placówkach informacyjnych
 • mediatekach
 • wydawnictwach
 • księgarniach (tradycyjnych i elektronicznych)
 • agencjach reklamowych
 • portalach i serwisach internetowych
 • mediach społecznościowych
 • firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu
 • a także prowadzić własną działalność na rynku usług informacyjnych

Architektura informacji zajmuje się budową i zarządzaniem m.in. takimi systemami informacyjnymi jak: biblioteka (tradycyjna i cyfrowa), repozytorium naukowe, kurs e-learning, serwis/portal/wortal WWW (np. sklep internetowy, strona firmy, urzędu, uczelni, medium internetowe), książka tradycyjna i hipertekstowa książka cyfrowa, internetowy rozproszony podręcznik, systemy CMS, a także typowo biznesowe systemy CRM, ERP i BI.

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Samorządzie Studentów
 • Studenckich Kołach Naukowych
 • Programie ERASMUS
 • Programie MOST
 • doradztwie edukacyjnym i zawodowym prowadzonym przez Biura Karier UMCS
zarejestruj się            lub            zaloguj