Rejestracja kandydatów na studia

SOCJOLOGIA - stacjonarne doktoranckie


Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki

   powrót

Terminarz

 • do 28 sierpnia - Rejestracja internetowa kandydatów 
 • Termin i miejsce składania dokumentów:
  • od 28.05.2018r. do 09.07.2018r., poniedziałek, godz. 11:20-12:50
  • 24, 27, 28 sierpnia 2018r., godz. 11:00-12:00
  • Wydział Filozofii i Socjologii, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, pok. 304
  • Dokumenty złożone drogą pocztową powinny wpłynąć do Uniwersytetu do dnia 28.08.2018r.
  • Adres e-mail: kamil.szymanski@poczta.umcs.lublin.pl
 • 31 sierpnia 2018, godzina 15:00  - Rozmowa kwalifikacyjna (kolejność alfabetyczna) Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, gmach "starej" Humanistyki, pl. M. Curie Skłodowskiej 4, sala nr 4.
 • Wstępne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone o godzinie 18:00 na tablicy ogłoszeń Wydziału Filozofii i Socjologii.

Zasady kwalifikacji

1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie socjologii ma charakter konkursowy. Od kandydata wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z wynikiem co najmniej dobrym.


2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie socjologii mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji.


3. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:

1) średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią z obydwu stopni) ocenianą w skali 0-5 punktów według przelicznika:

  

2,00 - 3,70

0 pkt.

3,71 - 4,00

1 pkt.

4,01 - 4,25

2 pkt.

4,26 - 4,50

3 pkt.

4,51 - 4,75

4 pkt.

4,76 - 5,00

5 pkt.

 

 

2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej projektu badawczego związanego z przyszłą rozprawą doktorską – oceniony w skali od 0 do 6 pkt.
3) ocenę dokumentów zawierających opis dotychczasowych osiągnięć badawczych (publikacje, udział w konferencjach, certyfikaty, itp.) – ocena w skali od 0 do 3 pkt.


4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć i uzyskają ocenę co najmniej 3,0 (minimum 6 punktów)  według następującej skali:

 

Punkty

Ocena

0 - 5

2,0

6 - 7

3,0

8 - 9

3,5

10 – 11

4,0

12 – 13

4,5

14

5,0

 

5. Studia stacjonarne zostaną uruchomione jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów wyniesie 3 osoby.

6. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Opis

Studia III stopnia na kierunku socjologia trwają osiem semestrów, w trakcie których studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu najnowszych metod badawczych i teorii socjologicznych, socjologii problemów społecznych oraz historyczno-porównawczych analiz zmian społecznych. Ponadto zapoznają się z nowoczesną metodyką prowadzenia zajęć w szkole wyższej oraz w każdym roku prowadzą samodzielnie zajęcia ze studentami I i II stopnia studiów. W tym czasie uczestniczą także w seminariach doktorskich i wykładach fakultatywnych, prowadzonych przez profesorów Instytutu Socjologii. Pracują nad przygotowaniem pracy doktorskiej i powiększaniem dorobku naukowego, niezbędnego do wypełnienia wymogów otwarcia przewodu doktorskiego w zakresie socjologii, który jest przeprowadzany przed Radą Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Uczestniczą w życiu naukowym Wydziału, a także prezentują swoje dokonania na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Studia stacjonarne są bezpłatne. Zajęcia odbywają się w dni powszednie.

 

Kandydat na studia doktoranckie posiadający kwalifikacje drugiego stopnia składa:

 1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu IRK;
 2. zwięzły opis zawierający informacje o ukończonych studiach wyższych kończących się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia, o temacie i rezultatach pracy dyplomowej, o zainteresowaniach naukowych w zakresie wybranej dyscypliny i specjalności naukowej;
 3. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu);
 4. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku gdy zasady rekrutacji określone w załączniku nr 1 odnoszą się do średniej ocen uzyskanej na tym etapie kształcenia;
 5. poświadczoną przez UMCS kopię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu;
 6. aktualną fotografią, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;
 7. inne dokumenty wskazane w załączniku nr 1, w szczególności np.: opis proponowanego projektu badawczego.

Kandydat na studia doktoranckie będący beneficjentem programu Diamentowy Grant, a nieposiadający kwalifikacji drugiego stopnia, składa zaświadczenie o uczestnictwie w programie Diamentowy Grant wraz z opisem prowadzonych badań, kopię dyplomu poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem (w przypadku absolwentów studiów I stopnia) lub zaświadczenie o ukończeniu III roku studiów (w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich) oraz dokumenty wymienione powyżej w punktach: 1, 6-7.

Do wymienionych dokumentów kandydat może dołączyć wykaz własnych publikacji i opinię nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, w ramach której przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne o predyspozycjach do pracy naukowej.

Limit miejsc

6
zarejestruj się            lub            zaloguj