Rejestracja kandydatów na studia

Socjologia - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • pozostałe terminy zostaną podane wkrótce

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Socjologia to kierunek studiów, na którym największy nacisk kładziony jest na poznanie i zrozumienie społeczeństwa, w którym żyjemy. Hasło, które towarzyszy naszym studentom każdego dnia, to PRZYJEMNOŚĆ POZNAWANIA.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Projekty badawcze, Procedury badań ewaluacyjnych i jakościowych, Sfera publiczna, Globalne procesy społeczne, Modele kultury

Studenci uczą się podejmować i kierować przedsięwzięciami badawczymi, a nabyta wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów pozwalają im na samodzielne prowadzenie procesu badawczego. Dzięki studiom II stopnia rozumieją zależności zachodzące pomiędzy problemem badawczym, zmiennymi a źródłami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach. Potrafią również integrować wiedzę teoretyczną z odniesieniami praktycznymi.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/socjologia,805.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Każdy student wybiera 4 spośród 10 modułów:

 1. Więzi społeczne we współczesnym świecie
 2. Przemiany kulturowe w zglobalizowanym świecie
 3. Społeczeństwo medialne
 4. Praca - kariera - zmiana
 5. Gospodarka i społeczeństwo
 6. Socjologia życia publicznego
 7. Socjologia zdrowia
 8. Rodzina i społeczeństwo
 9. Migracje
 10. Socjologia zmian społecznych

Wybór modułów odbywa się w I semestrze studiów. Student dobiera moduły w zależności od swoich zainteresowań naukowych. Każdy moduł składa się z trzech przedmiotów.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studów absolwent:

 • Posiada pogłębioną wiedzę na temat współczesnego dorobku socjologii oraz jej relacji do innych nauk
 • Posiada rozszerzoną wiedzę na temat wybranych instytucji społecznych, struktur, systemów i procesów społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), oraz człowieka, jako podmiotu życia społecznego
 • Posiada zaawansowaną wiedzę na temat zasad projektowania i realizacji badań społecznych
 • Zna zaawansowane metody analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych
 • Dokonuje prawidłowej interpretacji oraz potrafi wyjaśniać zjawiska i procesy społeczne w dziedzinie kultury, polityki, gospodarki, zdrowia, a także relacje między zjawiskami społecznymi
 • Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i analizy konkretnych zjawisk oraz procesów społecznych (kulturowych, politycznych, gospodarczych, zdrowotnych), ich przyczyn i skutków oraz potrafi formułować własne opinie i je uzasadniać
 • Posiada pogłębioną umiejętność diagnozowania procesów i zjawisk społecznych ( kulturowych, politycznych i gospodarczych), przewidywania ich konsekwencji oraz stawiania hipotez badawczych i weryfikowania ich
 • Przeprowadza zaawansowane analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, projektuje i realizuje badania o charakterze ilościowym i jakościowym, stosuje zróżnicowane techniki gromadzenia danych
 • Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych oraz organizacjach non profit
 • Posiada umiejętność pracy w projektach badawczych
 • Posiada umiejętność animowania lokalnych zasobów społecznych oraz pozyskiwania informacji o instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem lokalnych problemów społecznych
 • Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • Jest przygotowany do planowania i realizacji projektów społecznych
 • Jest otwarty na rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Możlwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Ośrodkach badania opinii publicznej i rynku lub może założyć własną firmę badawczą
 • W administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach)
 • W korporacjach biznesowych i medialnych
 • Firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources)
 • W dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym
 • W instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Studentów Socjologii UMCS
 • Studenckim Kole Naukowym Socjologów Gospodarki i Organizacji
 • Samorządzie Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii
 • Wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus +

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://socjologia.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/socjologia.umcs

Limit miejsc

14
zarejestruj się            lub            zaloguj