Rejestracja kandydatów na studia

Socjologia - stacjonarne pierwszego stopnia (w tym Socjologia 40+)


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu przyjęć, rekrutacja na tym kierunku została zakończona.

 • 16 kwietnia22 września (do godz. 15:00) - internetowa rejestracja kandydatów
 • 13 - 14, 16 lipca – przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 25 - 26 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 17 - 18 i 21 - 22 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. M.C. Skłodowskiej 4, pok. 133

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00-15.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Socjologia jest kierunkiem studiów, w ramach którego największy nacisk kładziony jest na poznanie i zrozumienie społeczeństwa, w którym żyjemy. Hasło, które towarzyszy naszym studentom każdego dnia, to PRZYJEMNOŚĆ POZNAWANIA. Studia mają profil praktyczny, dlatego bardzo ważne są dla nas praktyki zawodowe. Można je realizować w różnych instytucjach i organizacjach, z którymi współpracujemy.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Mikro i Markostruktury Społeczne, Metody i Techniki Badań Socjologicznych, Socjotechnika, Antropologia kulturowa, Zarządzanie Projektami czy Absolwent na rynku pracy.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/socjologia,805.htm

Ten sam program studiów oferujemy w dwóch formułach:

 • standardowej – dla maturzystów i obecnych studentów, którzy chcą zdobyć kompetencje niezbędne na współczesnym rynku pracy (zajęcia przed i po południu)
 • formule 40+ - dla osób aktywnych zawodowo, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie, godząc pracę z nauką (zajęcia tylko popołudniami, część zajęć on-line).

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Analityk zjawisk społecznych
 2. Organizator społeczności lokalnej
 3. Zarządzanie innowacyjne

Podział na specjalności odbywa się pod koniec II semestru studiów.

W ramach specjalności Analityk zjawisk społecznych studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia badań i analiz społecznych. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu statystyki społecznej, badań marketingowych, stosowanych technik informatycznych. Mogą z powodzeniem odnaleźć się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie w ośrodkach badania opinii publicznej, firmach zajmujących się badaniami rynkowymi czy też w agencjach marketingowych.

Specjalność Organizator społeczności lokalnej skoncentrowana jest wokół zagadnień polityki społecznej w perspektywie lokalnej. Studenci zyskują umiejętności diagnozowania problemów społecznych oraz konstruowania efektywnych strategii naprawczych. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, nowoczesnej pracy socjalnej czy komunikacji interpersonalnej. Wybór tej ścieżki tematycznej dostarcza kwalifikacji niezbędnych do pracy w organizacjach pozarządowych i w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Natomiast specjalność Zarządzanie innowacyjne największy nacisk kładzie na nowoczesne metody zarządzania i innowacyjnych technik komunikacyjnych. Studenci nabywają umiejętności pracy zespołowej, stosowania nowoczesnych technik reklamowych i PR, uczą się zarządzania przez coaching oraz kreatywnego podejścia biznesowego. Po ukończeniu tej specjalności mogą być zatrudnieni jako specjaliści w działach HR (Human Resources), jako eksperci ds. kreowania wizerunku w agencjach reklamowych czy działach PR (Public Relations).

Praktyczne umiejętności kształtowane są również w ramach jednego z bloków obowiązkowych – Projekty społeczne. Wszyscy studenci zyskują zaawansowane kompetencje z zakresu pisania projektów społecznych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wybranych celów, a także zarządzania projektem po zdobyciu finansowania. Te umiejętności pozwolą im w przyszłości zdobyć przewagę na rynku pracy.

Absolwent studiów socjologicznych pierwszego stopnia posiada wiedzę i umiejętności, umożliwiające kontynuację studiów na stopniu drugim.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma podstawową wiedzę na temat historii socjologii i relacji socjologii z innymi dyscyplinami nauki, zna współczesne teorie socjologiczne
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu struktur, systemów społecznych i procesów (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), dynamiki współczesnych społeczeństw oraz problemów społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej
 • Posiada podstawową wiedzę na temat zasad projektowania i realizacji badań socjologicznych
 • Zna podstawowe metody analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych
 • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując zdobytą wiedzę, właściwą dla studiowanego kierunku
 • Posiada umiejętność diagnozowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych i gospodarczych, społecznych, czynników ryzyka zdrowotnego)
 • Przeprowadza podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, projektuje i realizuje proste badania o charakterze ilościowym i jakościowym, stosuje zróżnicowane techniki gromadzenia danych
 • Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych oraz organizacjach non-profit, posiada umiejętność identyfikowania problemów społecznych na poziomie lokalnym oraz potrafi zaproponować sposoby ich rozwiązywania
 • Wykazuje gotowość do aktywnego uczestnictwa w zespołach i organizacjach realizujących cele społeczne
 • Jest otwarty na rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozumie potrzebę uczenia przez całe życie

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Ośrodkach badania opinii publicznej i rynku lub może założyć własną firmę badawczą
 • W administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach)
 • W korporacjach biznesowych i medialnych
 • Firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources)
 • W dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym
 • W instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://socjologia.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/socjologia.umcs

Limit miejsc

34
zarejestruj się            lub            zaloguj