Rejestracja kandydatów na studia

Kognitywistyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki

   powrót

Terminarz

 • 14 kwietnia - początek internetowej rejestracji Kandydatów
 • 21 lipca - zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 24 lipca - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami
 • 26 - 27 - przyjmowanie dokumentów na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych kognitywistyki I stopnia i wyników rozmowy kwalifikacyjnej absolwentów innych kierunków
 • 18 września - zakończenie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 20 września - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami
 • 21 - 22 września - przyjmowanie dokumentów na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych kognitywistyki I stopnia i wyników rozmowy kwalifikacyjnej absolwentów innych kierunków

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, p. 136, godz. 10:00 - 14:00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych kognitywistyki. Dla absolwentów kierunków innych niż kognitywistyka warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji do podjęcia studiów kognitywistycznych oraz powiązań dotychczas studiowanego kierunku z kognitywistyką lub podstawowej problematyki kognitywistycznej. Rozmowa będzie oceniana w skali od 2 do 5.

Opis

Głównym celem (interdyscyplinarnego) kierunku Kognitywistyka (studia II-go stopnia) jest wykształcenie specjalistów o wielorakich kompetencjach ułatwiających dostosowanie się do społeczeństwa technologicznego i informacyjnego, w szczególności do złożonego i zmiennego rynku pracy. Studenci zapoznają się z aktualnymi badaniami nad językiem i poznaniem z trzech głównych perspektyw: psychologii kognitywnej, sztucznej inteligencji oraz językoznawstwa kognitywnego. Program studiów pozwala na głębokie zrozumienie formalnych, neuropsychologicznych i językowych podstaw poznania i komunikacji, które mają istotne znaczenie we współczesnym świecie opartym na (inżynierii) wiedzy.

Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Informatyki, Instytutem Anglistyki, Instytutem Psychologii oraz Zakładem Logopedii.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Human Problem Solving, Psychologia rozwojowa, Neuropsychologia, Neuro- i psycholingwistyka, Neuroestetyka, Neuromodelowanie, Systemy eksperckie, Warsztaty medialne.

Studia są realizowane w języku polskim i angielskim (wybrane kursy)

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Sztuczna inteligencja i logika: specjalność pozwala studentom zapoznać się w rozszerzonym zakresie z podstawami logicznymi sztucznej inteligencji, metodami rozwiązywania problemów oraz neuromodelowania. Jak napisać w języku Lisp klasyczne programy sztucznej inteligencji (np. symulujący psychoanalityka system Eliza), jak komputerowo wspomagać podejmowanie decyzji (systemy eksperckie) oraz jak modelować procesy poznawcze.
 • Znak, język, komunikacja: specjalność pozwala pogłębić wiedzę na temat jak znaki, a w szczególności język wpływają na nasz obraz świata. Nacisk położony jest na praktyczne aspekty używania i przetwarzania języka (język w działaniu, pochodzenie języka, warsztaty medialne), znaków oraz na antropologiczne aspekty tych procesów.

Podział na specjalności następuje po I semestrze.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wiedzę zawodową z zakresu podstaw systemów eksperckich, programowania, modelowania,
 • posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą komunikacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
 • posiada podstawy teoretyczne z zakresu metod formalnych, sztucznej inteligencji, neuropsychologii i neurolingwistyki, antropologii poznawczej,
 • ma umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu i analizie informacji, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, głębokiego rozumienia przekazów medialnych i komunikacji społecznej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • ośrodkach przetwarzania danych
 • agencjach reklamowych, public relations oraz mass-mediach
 • serwisach internetowych
 • instytutach naukowych

Możliwości rozwoju:

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Koło Kognitywistyki UMCS (http://bacon.umcs.lublin.pl/~kognitywistyka/)
 • ERASMUS: Aarhus University (Dania), Linköping University (Szwecja), Radboud University (Holandia) oferują udział w programach kognitywistycznych,. Ponadto Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Słowacji, Rumunii oraz korzysta z umów Wydziałów Politologii i Humanistyki.
 • Program wymiany studenckiej MOST

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/kognitywistyka.umcs

 

Limit miejsc

15
zarejestruj się            lub            zaloguj