Online Application System

Kognitywistyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Level of study: first-cycle Form of study: full-time Duration: 3 years

   back

Application period

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 13 sierpnia - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 20 sierpnia - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 21-22 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia (lista 1)
 • 24 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (2) listy osóby zakwalifikowanych na studia
 • 25-26 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (2)
 • 27 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na studia
 • 28 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (3)

Przyjmowanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu powyżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail (fsl-kog-s1@umcs.pl) upływa:

 • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
 • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. "wolny nabór" (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, etc.) wymaganych dokumentów nie później niż 7-go dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy wskazana informacja pojawi się po 15-tym września termin doręczenia dokumentów upływa 25-go września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy doręczyć na adres:

Rekrutacja - Kognitywistyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Filozofii i Socjologii

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

20-031 Lublin


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych skanów i terminów dostępne są tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.

Admission rules

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu maturalnego pisemnego z przedmiotów:

 • język angielski,
 • dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż angielski).

Description

Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina odpowiadająca na pytanie: czym jest i jak działa umysł. Studenci kognitywistyki zdobywają wiedzę o psychologicznych mechanizmach ludzkiego umysłu (poznania), ich neurobiologicznych podstawach, języku naturalnym rozumianym jako zdolność umysłowa oraz narzędzie komunikacji i manipulacji, komputerowych środkach symulacji umysłu. Studenci poznają metody poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych (m.in.: jak badać procesy psychiczne, jak je modelować komputerowo, jak bada się aktywność mózgu, jak modelować działanie mózgu, jak wykorzystywać statystykę w badaniach). Studenci uczą się również wykorzystywać wiedzę w tworzeniu przekazów językowych i analizie szeroko rozumianej komunikacji. Ostatecznie studenci poznają współczesne kontrowersje i dyskusje dotyczące umysłu, jego natury i funkcjonowania, jak: problem świadomości, emocji i motywacji, roli ciała w poznaniu, relacji między umysłem a światem. W ostatnim semestrze studenci realizują jeden z trzech przedmiotów praktycznych: BigData, Design lub Media.

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim (wybrane zajęcia prowadzone są w języku angielskim)

Program studiów przewiduje m.in:

 • 4 kursy wprowadzające (I semestr)
 • 10 kursów obowiązkowych (II-VI semestr): Psychologia poznawcza, Language and Cognition, Logika w zastosowaniach, Podstawy Sztucznej Inteligencji, Metodologia nauk, Znaki i kody komunikacji, Neuronauka poznawcza, Philosophy of Mind, Sztuczne układy neuropodobne oraz Cognitive Semiotics;
 • 13 kursów do wyboru z 6 bloków: poznanie i wiedza, psychologia-neuronauka, IT, sztuczna inteligencja, język i działanie, logika i metodologia;
 • 3 kursy praktyczne: BigData, Media, Design

W ramach studiów kognitywistycznych student wybiera (w porozumieniu z tutorem) tzw. ścieżkę kształcenia – zestaw kursów realizowanych w ciągu 3 lat studiów.

Zajęcia dla naszych studentów prowadzą pracownicy: Instytutu Filozofii, Instytutu Informatyki, Instytutu Neofilologii, Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Szpitala Wojewódzkiego oraz naukowcy z Department of Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

Informacje dotyczące programu studiów można znaleźć pod adresem:  http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

Sylwetka Absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent m.in.:

 • posiada wiedzę praktyczną z zakresu podstaw IT, w tym: administrowania serwerem w środowisku systemu Linux, tworzenia i administrowania serwisami internetowymi, podstaw programowania w wybranym języku
 • posiada podstawy teoretyczne z zakresu filozofii umysłu, logiki, sztucznej inteligencji, językoznawstwa kognitywnego, semiotyki, psychologii, neuronauki, inżynierii wiedzy
 • specjalizuje się w wybranej dyscyplinie kognitywistyki (zgodnie z realizowana ścieżką kształcenia)
 • posiada umiejętności analitycznego myślenia i (twórczego) rozwiązywania problemów
 • potrafi wykorzystać środki językowe i pozajęzykowe w konstruowaniu komunikatów
 • potrafi realizować zadania wymagające pracy w grupie i kooperacji; jest w stanie realizować projekty interdyscyplinarne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in. w:

 • sektorze IT
 • agencjach reklamowych i public relations, mass mediach
 • firmach zajmujących się analizą i udostępnianiem zanalizowanych informacji (Big Data)
 • ośrodkach wykorzystujących badania mózgu w terapiach (np. neurofeedback)
 • instytutach naukowych.

Możliwości rozwoju

 • Koło Kognitywistyki UMCS (http://bacon.umcs.lublin.pl/~kognitywistyka/)
 • ERASMUS: Aarhus University (Dania), Linköping University (Szwecja), Radboud University (Holandia) oferują udział w programach kognitywistycznych,. Ponadto Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Słowacji, Rumunii oraz korzysta z umów Wydziałów Politologii i Humanistyki.
 • Program wymiany studenckiej MOST

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w Kołach Naukowych:

 • Koło Naukowe Estetyków
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii
 • Studenckie Koło Naukowe Socjologów i Organizacji
 • Koło Naukowe Badania Religii
 • Koło Naukowe Europeistyki UMCS
 • Koło Naukowe „Doradztwo i komunikacja w biznesie”

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, zamieszczone są na stronach internetowych:

http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/kognitywistyka.umcs

Limit of students

73
zarejestruj się            lub            zaloguj