Rejestracja kandydatów na studia

Kognitywistyka - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 16 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i zakwalifikowanych na studia
 • 18 - 20 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów
 • 22 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 23 - 24 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 25 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. M.C. Skłodowskiej 4, pok. 108

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00-15.00

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji są oceny z egzaminu maturalnego pisemnego z przedmiotów:

 • język angielski,
 • dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż angielski).

Opis

Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina odpowiadająca na pytanie: czym jest i jak działa umysł. Studenci kognitywistyki zdobywają wiedzę o psychologicznych mechanizmach ludzkiego umysłu (poznania), ich neurobiologicznych podstawach, języku rozumianym jako zdolność umysłowa i narzędzie komunikacji i manipulacji, komputerowych środkach symulacji umysłu. Studenci poznają metody poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych (jak badać procesy psychiczne, jak je modelować komputerowo, jak bada się aktywność mózgu, jak modelować działanie mózgu, jak wykorzystywać statystykę w badaniach). Studenci uczą się również wykorzystywać wiedzę w tworzeniu przekazów językowych i analizie szeroko rozumianej komunikacji. Ostatecznie studenci poznają współczesne kontrowersje i dyskusje dotyczące umysłu, jego natury i funkcjonowania, jak: problem świadomości, emocji i motywacji, roli ciała w poznaniu, relacji między umysłem a światem.

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim (wybrane zajęcia prowadzone są w języku angielskim)

Program studiów przewiduje m.in:

 • 4 kursy wprowadzające (I semestr)
 • 9 kursów obowiązkowych (II-VI semestr): Psychologia poznawcza, Language and Cognition, Podstawy Sztucznej Inteligencji, Ogólna metodologia nauk, Znak i znaczenie, Neuronauka poznawcza, Philosophy of Mind, Sieci neuronowe oraz Cognitive Semiotics
 • 15 kursów do wyboru z 6 bloków: nauki o poznaniu i wiedzy, psychologia-neuronauka, IT, sztuczna inteligencja, język i działanie, logika i metodologia.

W ramach studiów kognitywistycznych student wybiera (w porozumieniu z tutorem) tzw. ścieżkę kształcenia – zestaw kursów realizowanych w ciągu 3 lat studiów.

Zajęcia dla naszych studentów prowadzą pracownicy: Instytutu Filozofii, Instytutu Informatyki, Instytutu Anglistyki, Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Szpitala Wojewódzkiego oraz naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

Informacje dotyczące programu studiów można znaleźć pod adresem:  http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

Sylwetka Absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent m.in.:

 • posiada wiedzę praktyczną z zakresu podstaw IT, w tym: administrowania serwerem w środowisku systemu Linux, tworzenia i administrowania serwisami internetowymi, programowania w wybranym języku
 • posiada podstawy teoretyczne z zakresu filozofii umysłu, logiki, sztucznej inteligencji, językoznawstwa, semiotyki, psychologii, neuronauki, inżynierii wiedzy
 • specjalizuje się w wybranej dyscyplinie kognitywistyki (zgodnie z realizowana ścieżką kształcenia)
 • posiada umiejętności analitycznego myślenia i (twórczego) rozwiązywania problemów
 • potrafi wykorzystać środki językowe i pozajęzykowe w konstruowaniu komunikatów
 • potrafi realizować zadania wymagające pracy w grupie i kooperacji; jest w stanie realizować projekty interdyscyplinarne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in. w:

 • sektorze IT
 • agencjach reklamowych i public relations, mass mediach
 • firmach zajmujących się analizą i udostępnianiem zanalizowanych informacji (Big Data)
 • ośrodkach wykorzystujących badania mózgu w terapiach (np. neurofeedback)
 • instytutach naukowych.

Możliwości rozwoju

 • Koło Kognitywistyki UMCS (http://bacon.umcs.lublin.pl/~kognitywistyka/)
 • ERASMUS: Aarhus University (Dania), Linköping University (Szwecja), Radboud University (Holandia) oferują udział w programach kognitywistycznych,. Ponadto Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Słowacji, Rumunii oraz korzysta z umów Wydziałów Politologii i Humanistyki.
 • Program wymiany studenckiej MOST

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w Kołach Naukowych:

 • Koło Naukowe Estetyków
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii
 • Studenckie Koło Naukowe Socjologów i Organizacji
 • Koło Naukowe Badania Religii
 • Koło Naukowe Europeistyki UMCS
 • Koło Naukowe „Doradztwo i komunikacja w biznesie”

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, zamieszczone są na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/kognitywistyka.umcs

zarejestruj się            lub            zaloguj