Rejestracja kandydatów na studia

FILOZOFIA - stacjonarne doktoranckie


Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki

   powrót

Terminarz

 • do 27 sierpnia - internetowa rejestracja Kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów:

 • od 29 maja do 12 lipca - poniedziałek, godz. 13:00-14:30
 • 24,25,28 sierpnia - godz. 10:00 - 11:00
 • 31 sierpnia - rozmowa kwalifikacyjna godzina 9:00 (kolejność alfabetyczna) Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, gmach "starej" Humanistyki, pl. M. Curie Skłodowskiej 4, sala nr 4.
 • 31 sierpnia - wstępne wyniki rekrutacji, godz. 18:00

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, pok. 212

Dokumenty złożone drogą pocztową powinny wpłynąć do Uniwersytetu do dnia 28.08.2017r.

Zasady kwalifikacji

1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii ma charakter konkursowy. Od kandydata wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z wynikiem co najmniej dobrym.

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji.

3. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:

1) średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią z obydwu stopni) ocenianą w skali 0-5 punktów według przelicznika:

2,00 - 3,70

0 pkt.

3,71 - 4,00

1 pkt.

4,01 - 4,25

2 pkt.

4,26 - 4,50

3 pkt.

4,51 - 4,75

4 pkt.

4,76 - 5,00

5 pkt.

2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej projektu badawczego związanego z przyszłą rozprawą doktorską – oceniony w skali od 0 do 6 pkt.;
3) ocenę dokumentów zawierających opis dotychczasowych osiągnięć badawczych (publikacje, udział w konferencjach, certyfikaty, itp.) - ocena w skali od 0 do 3 pkt.


4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć i uzyskają ocenę co najmniej 3,0 (minimum 6 punktów) według następującej skali:

Punkty

Ocena

0 - 5

2,0

6 - 7

3,0

8 - 9

3,5

10 – 11

4,0

12 – 13

4,5

14

5,0

5.    Studia stacjonarne zostaną uruchomione jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów wyniesie 3 osoby.

6.    Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 8 osób.

Kandydat na studia doktoranckie posiadający kwalifikacje drugiego stopnia składa:

 1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu IRK;
 2. zwięzły opis zawierający informacje o ukończonych studiach wyższych kończących się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia, o temacie i rezultatach pracy dyplomowej, o zainteresowaniach naukowych w zakresie wybranej dyscypliny i specjalności naukowej;
 3. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu);
 4. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku gdy zasady rekrutacji określone w załączniku nr 1 odnoszą się do średniej ocen uzyskanej na tym etapie kształcenia;
 5. poświadczoną przez UMCS kopię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu;
 6. aktualną fotografią, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;
 7. inne dokumenty wskazane w załączniku nr 1, w szczególności np.: opis proponowanego projektu badawczego.

Opis

Studia trwają cztery lata, kończą się obroną rozprawy doktorskiej i nadaniem tytułu naukowego doktora.

Studia filozoficzne III stopnia zapewniają pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji w zakresie filozofii społecznej, filozofii politycznej, filozofii kultury, filozofii komunikacji, filozofii przyrody, filozofii wartości, filozofii języka, filozofii Wschodu, filozofii sztuki, filozofii nauki oraz pogłębienie wiedzy z zakresu logiki, epistemologii, etyki, estetyki, ontologii oraz antropologii filozoficznej. Celem podstawowym studiów doktoranckich jest pogłębienie zdobytej na poziomie magisterskim wiedzy z zakresu filozofii i osiągnięcie wysokiego stopnia zaawansowania w wybranej dyscyplinie filozoficznej. Pogłębianie wiedzy przyczynia się do rozwinięcia zdolności twórczych doktorantów oraz ukształtowania umiejętności odpowiednich do wykorzystania w danej dziedzinie filozofii czy w pokrewnym obszarze nauk humanistycznych. W trakcie studiów doktoranci opanowują profesjonalne zasady analizy problemów badawczych i przeprowadzania badań oraz odpowiedniego prezentowania uzyskanych wyników.

Absolwent posiada określone sprawności intelektualne: pogłębioną umiejętność formułowania sądów i ich uzasadniania, umiejętność analizy oraz formułowania i rozwiązywania problemów, planowania i organizacji współpracy w zespole, uczestniczenia w dyskusji. Ma sprawność komunikowania, jest otwarty na nowe idee i zarazem krytyczny. Studia filozoficzne III stopnia służą poszerzeniu horyzontów racjonalnego obrazu świata i poznaniu jego podstaw. Studia ułatwiają odnalezienie się na współczesnym, zmieniającym się rynku pracy i przygotowują do ról społecznych związanych z wykorzystaniem wiedzy humanistyczno-społecznej. W szczególności absolwent posiada przygotowanie do prowadzenia badań naukowych oraz publikowania ich wyników, a także do pełnienia roli badacza i nauczyciela w szkolnictwie wyższym jako pracownik naukowo-dydaktyczny instytucji akademickich.

Absolwent jest również przygotowany do pracy wymagającej specjalistycznej wiedzy filozoficznej jako nauczyciel filozofii i etyki (pod warunkiem posiadania/uzyskania uprawnień nauczycielskich).

Limit miejsc

8
zarejestruj się            lub            zaloguj