Rejestracja kandydatów na studia

Filozofia - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca - przyjmowanie dokumentów
 • 18-20 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 23-24 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 20-21 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób, do godziny 15.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. M.C. Skłodowskiej 4, pok. 108

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00-15.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia filozoficzne drugiego stopnia zapewniają pogłębioną wiedzę w zakresie filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii sztuki, retoryki, kosmologii filozoficznej, teorii języka i komunikacji, współczesnych koncepcji świadomości, współczesnych teorii działania, aksjologii, filozofii Wschodu, kultury ponowoczesnej, współczesnej myśli religijnej i ateistycznej. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Indywidualizację programu kształcenia ma zapewnić system proseminariów i zajęć fakultatywnych, które umożliwiają studentom kształcenie zgodne z ich zainteresowaniami. Zaletą proseminariów jest to, że mogą być prowadzone w bardzo małych grupach. Student wybiera 6 przedmiotów z dołączonej do planu listy 15. proseminariów. Wymiar godzin z nowożytnego języka obcego i translatorium tekstów filozoficznych ma sprostać potrzebie komunikacji we współczesnym świecie. Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST). Studia filozoficzne drugiego stopnia trwają dwa lata, kończą się obroną pracy magisterskiej i nadaniem tytułu zawodowego magistra. Przeznaczone są zarówno dla absolwentów studiów filozoficznych pierwszego stopnia, jak i dla absolwentów innych studiów pierwszego stopnia. Studenci objęci są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Filozofia sztuki, Filozofia społeczna, Filozofia nauk humanistycznych, Kosmologia filozoficzna, Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, Retoryka, Teorie języka i komunikacji, Współczesne teorie działania.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów:

 • Absolwent posiada określone sprawności intelektualne: pogłębioną umiejętność formułowania, analizy i twórczego rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy, współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji, logicznego rozumowania. Wykazuje się niezależnością myślenia, potrafi formułować i uzasadniać własne stanowisko. Jest komunikatywny, otwarty na nowe idee a zarazem krytyczny. Studia filozoficzne służą poszerzeniu horyzontów intelektualnych i budowaniu racjonalnego obrazu świata. Ułatwiają odnalezienie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i przygotowują do pełnienia rozmaitych ról społecznych.
 • Specyfika i nowatorski charakter programu studiów polega na ukierunkowaniu programu na filozoficzne problemy współczesności, maksymalnym umożliwieniu studentom dokonywania wyborów w ramach programu kształcenia, a także przygotowaniu od pierwszego roku studiów absolwentów do pełnienia rozmaitych ról społecznych bez popadania w wąską specjalizację, co umożliwi absolwentowi odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Celem studiów nie jest wykształcenie specjalisty, ale wykształcenie światłego obywatela o szerokich horyzontach umysłowych, który docenia doniosłość i piękno idei uczenia się przez całe życie. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje społeczne przygotowują studentów do samodzielnego poszukiwania informacji i współpracy z innymi.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w: branży publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (Public Relations), pracownik w działach personalnych i zarządzania kadrami (Human Resources), pracownik w instytucjach społecznych, specjalista do spraw kultury firmy, rzecznik, opiniodawca etyczny dla firm, mediator i negocjator, pracownik w wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, nauczyciel filozofii i etyki (pod warunkiem uzyskania uprawnień nauczycielskich). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie filozofii lub innej dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych

Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w ramach kierunku filozofia - stacjonarne drugiego stopnia oferuje studentom:

 • wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST),
 • udział w atrakcyjnych praktykach i treningach z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
 • przynależność do studenckich kół naukowych, m.in.: Koła Tańczących Filozofów, Koła Naukowego Estetyków, Koła naukowego Doradztwo i komunikacja w biznesie Koła Naukowego Badania Religii UMCS,
 • pracę i rozwój w ramach Samorządu Studentów WFiS UMCS.

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/dla-kandydatow-wfis,2622.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj