Rejestracja kandydatów na studia

Europeistyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia22 września (do godz. 15:00) - internetowa rejestracja kandydatów
 • 13 - 14, 16 lipca – przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 25 - 26 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 17 - 18 i 21 - 22 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. M.C. Skłodowskiej 4, pok. 108

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00-15.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Europeistyka (ang. European Studies) to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. Studia magisterskie na kierunku europeistyka pozwalają poznać kulturowy kontekst, w którym powstają strukturalne ramy procesu europeizacji, pozwalają także wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy administracyjnej i wszelkiej innej wynikającej z obecności Polski w Unii Europejskiej.

Studia kierowane są nie tylko do absolwentów europeistyki I stopnia, ale również do absolwentów innych kierunków zainteresowanych kulturą Europy, zagadnieniami społecznymi, prawnymi (zwłaszcza administracyjnymi), ekonomicznymi i myślą o pracy w instytucjach krajowych i europejskich, w administracji rządowej i pozarządowej, przedsiębiorstwach i korporacjach. Zajęcia na europeistyce prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz ekspertów z doświadczeniem zawodowym, a program studiów konsultowany jest z interesariuszami zewnętrznymi (przedsiębiorcami, urzędami, instytucjami społecznymi i kulturalnymi).

Perspektywa zatrudnienia:

Przygotowanie do pracy w kraju i zagranicą w:

 • instytucjach europejskich
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych i instytucjach pozyskujących fundusze
 • organizacjach i instytucjach kulturalnych oraz społecznych
 • mediach, wydawnictwach, działach HR i PR
 • przedsiębiorstwach krajowych i europejskich
 • biurach komunikacji społecznej
 • biurach doradztwa zawodowego
 • instytucjach i organizacjach pomocy cudzoziemcom
 • korporacjach krajowych i zagranicznych

W programie studiów znajdują się przedmioty:

 • polityka i polityka finansowa UE,
 • integracja gospodarcza w Europie,
 • ekologia ludzkiego środowiska
 • globalizacja a rozwój lokalny
 • kontrkultura i kultury alternatywna
 • teoria kultury i sztuka Europy
 • nowoczesna tożsamość Europy – ujęcie filozoficzne
 • planowane przedmioty: mediacje międzykulturowe, protokół dyplomatyczny, polityki migracyjne, zarządzanie funduszami zewnętrznymi, zasady europejskiej współpracy administracyjnej (KPA) oraz warsztat językowy
 • Szczegółowy program studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku europeistyka otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabywa wiedzę humanistyczną, społeczną, ekonomiczną i prawną w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, integracji gospodarczej, polityki finansowej UE, europejskich rynków pracy oraz umożliwia zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich w administracji rządowej i pozarządowej w kraju i za granicą. W programie studiów szczególną uwagę poświęcono wiedzy i umiejętnościom niezbędnym do koordynowania ·i zarządzania funduszami zewnętrznymi oraz treningowi językowemu.

Świadomość różnic kulturowych, konsekwencji procesów globalizacji oraz biegłość w posługiwaniu się językami obcymi pozwala absolwentom zdobyć kompetencje mediatora międzykulturowego oraz umiejętność kierowania zespołami międzykulturowymi.Dodatkowo absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę historyczną i kulturową w zakresie stosowania protokołu dyplomatycznego oraz potrafi odpowiednio zachować się w sytuacjach służbowych. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pogłębiania wiedzy na studiach III stopnia. 

Możliwości rozwoju:

 • działalność w kołach naukowych, w tym w Anglojęzycznym Kole Artystyczno-Teatralnym CHOREA 
 • możliwość ubiegania się o granty; stypendia rektora (studenci otrzymują jedno z najwyższych w kraju stypendiów rektora)
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych
 • wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus Plus
 • wymiana krajowa w ramach Programu MOST
 • działalność w Samorządzie Studentów (wydarzenia naukowe, okolicznościowe, terenowe)
 • udział w cyklicznych wydarzeniach Wydziałowych: konferencje naukowe, panele, szkolenia, spotkania z przedstawicielami biznesu oraz spotkania filmowo-dyskusyjne w ramach KINOZOFIA,
 •  udział w warsztatach specjalistycznych organizowanych przez podmioty zewnętrzne
 • udział w wydarzeniach ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubatora Medialnego
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (CSK, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy)

Jeżeli interesuje Cię zdobycie powyższych umiejętności i kompetencji oraz perspektywy zatrudnienia, te studia są dla Ciebie!

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.wfis.umcs.pl oraz: www.facebook.com/europeistyka.umcs/

Limit miejsc

14
zarejestruj się            lub            zaloguj