Rejestracja kandydatów na studia

Europeistyka - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca - przyjmowanie dokumentów
 • 18-20 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 23-24 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 26 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 20-21 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób, do godziny 15.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. M.C. Skłodowskiej 4, pok. 108

Godziny przyjmowania dokumentów:

10.00-15.00

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Europeistyka (ang. European Studies) to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz prawnych. Studia magisterskie na kierunku europeistyka pozwalają poznać kulturowy kontekst, w którym powstają strukturalne ramy procesu europeizacji, pozwalają także wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy administracyjnej i wszelkiej innej wynikającej z obecności Polski w Unii Europejskiej.

Studia kierowane są nie tylko do absolwentów europeistyki I stopnia, ale również do absolwentów innych kierunków zainteresowanych kulturą Europy, zagadnieniami społecznymi, prawnymi (zwłaszcza administracyjnymi), ekonomicznymi i myślą o pracy w instytucjach krajowych i europejskich, w administracji rządowej i pozarządowej, przedsiębiorstwach i korporacjach. Zajęcia na europeistyce prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz ekspertów z doświadczeniem zawodowym, a program studiów konsultowany jest z interesariuszami zewnętrznymi (przedsiębiorcami, urzędami, instytucjami społecznymi i kulturalnymi).

Perspektywa zatrudnienia:

Przygotowanie do pracy w kraju i zagranicą w:

 • instytucjach europejskich
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych i instytucjach pozyskujących fundusze
 • organizacjach i instytucjach kulturalnych oraz społecznych
 • mediach, wydawnictwach, działach HR i PR
 • przedsiębiorstwach krajowych i europejskich
 • biurach komunikacji społecznej
 • biurach doradztwa zawodowego
 • instytucjach i organizacjach pomocy cudzoziemcom
 • korporacjach krajowych i zagranicznych

W programie studiów znajdują się przedmioty:

 • polityka i polityka finansowa UE,
 • integracja gospodarcza w Europie,
 • ekologia ludzkiego środowiska
 • globalizacja a rozwój lokalny
 • kontrkultura i kultury alternatywna
 • teoria kultury i sztuka Europy
 • nowoczesna tożsamość Europy – ujęcie filozoficzne
 • mediacje międzykulturowe, protokół dyplomatyczny, polityki migracyjne, zarządzanie funduszami zewnętrznymi, zasady europejskiej współpracy administracyjnej (KPA) oraz warsztat językowy

Szczegółowy program studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku europeistyka otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabywa wiedzę humanistyczną, społeczną, ekonomiczną i prawną w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, integracji gospodarczej, polityki finansowej UE, europejskich rynków pracy oraz umożliwia zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich w administracji rządowej i pozarządowej w kraju i za granicą. W programie studiów szczególną uwagę poświęcono wiedzy i umiejętnościom niezbędnym do koordynowania ·i zarządzania funduszami zewnętrznymi oraz treningowi językowemu.

Świadomość różnic kulturowych, konsekwencji procesów globalizacji oraz biegłość w posługiwaniu się językami obcymi pozwala absolwentom zdobyć kompetencje mediatora międzykulturowego oraz umiejętność kierowania zespołami międzykulturowymi.Dodatkowo absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę historyczną i kulturową w zakresie stosowania protokołu dyplomatycznego oraz potrafi odpowiednio zachować się w sytuacjach służbowych. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pogłębiania wiedzy na studiach III stopnia. 

Możliwości rozwoju:

 • działalność w kołach naukowych, w tym w Anglojęzycznym Kole Artystyczno-Teatralnym CHOREA 
 • możliwość ubiegania się o granty; stypendia rektora (studenci otrzymują jedno z najwyższych w kraju stypendiów rektora)
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych
 • wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus Plus
 • wymiana krajowa w ramach Programu MOST
 • działalność w Samorządzie Studentów (wydarzenia naukowe, okolicznościowe, terenowe)
 • udział w cyklicznych wydarzeniach Wydziałowych: konferencje naukowe, panele, szkolenia, spotkania z przedstawicielami biznesu oraz spotkania filmowo-dyskusyjne w ramach KINOZOFIA,
 •  udział w warsztatach specjalistycznych organizowanych przez podmioty zewnętrzne
 • udział w wydarzeniach ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubatora Medialnego
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (CSK, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy)

Jeżeli interesuje Cię zdobycie powyższych umiejętności i kompetencji oraz perspektywy zatrudnienia, te studia są dla Ciebie!

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.wfis.umcs.pl oraz: www.facebook.com/europeistyka.umcs/

zarejestruj się            lub            zaloguj