Rejestracja kandydatów na studia

Zarządzanie - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • pozostałe terminy zostaną podane wkrótce

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczny (Budynek Rektoratu), Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, Sala A1

Godziny przyjmowania dokumentów:

19 września 9.00 – 15.00

20 września 11.00 – 17.00

W celu usprawnienia przyjmowania dokumentów bardzo prosimy (w miarę możliwości) o zgłaszanie się wg następującego porządku:

19 września 9.00 – 15.00 – osoby zakwalifikowane, nazwiska od A – K

20 września 11.00 – 17.00 – osoby zakwalifikowane, nazwiska od L – Z

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku: zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych (dziedzina nauk matematycznych) i humanistycznych (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: filozofia, historia, nauki o zarządzania) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

Opis

Zarządzanie jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, strategicznych. Potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołami, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Mikroekonomia,
 • Makroekonomia,
 • Statystyka i ekonometria II,
 • Koncepcje zarządzania,
 • Przedsiębiorczość,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim II,
 • Zarządzanie logistyczne,
 • Zarządzanie procesami,
 • Badania marketingowe II,
 • Analiza danych,
 • Gra kierownicza II,
 • Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. systemy informacyjne w administracji i biznesie
 2. zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
 3. zarządzanie kapitałem społecznym
 4. menadżersko - prawna

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od III semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych oraz stawiać proste hipotezy badawcze i dokonywać ich weryfikacji,
 • potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu złożonych procesów społeczno-gospodarczych,
 • potrafi stosować metody zarządzania strategicznego i audytu do doskonalenia organizacji,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę do skutecznego zarządzania funkcjonalnymi obszarami organizacji,
 • potrafi przygotować pracę magisterską rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o zarządzaniu, korzystając z różnych źródeł,
 • posiada umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+,
 • samodzielnie identyfikuje problemy i diagnozuje ich przyczyny w organizacji oraz wskazuje możliwości ich rozwiązania.
 • Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Firmach konsultingowych,
 • Agencjach marketingowych i reklamowych,
 • Przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży, public relations itp.
 • Student jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku Zarządzanie będzie mógł objąć stanowisko m.in. jako:

 • specjalista organizacji i zarządzania,
 • menedżer/kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • specjalista ds. analiz i sprawozdawczości,
 • kierownik/dowódca zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa,
 • dorada i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Możliwości rozwoju

Wydział Ekonomiczny oferuje studentom wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań:

 • Rozwój zainteresowań naukowych, taką okazję tworzy czasopismo anglojęzyczne „International Journal of Synergy and Research”, międzynarodowe wydawnictwo ToKnowPress, e-miesięcznik „Ekonomista UMCS”, czy np. Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego mają możliwość m.in. uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, ucząc się metodą learning-by-doing (nauki przez działanie w praktyce) analizowania i rozwiązywania konkretnych problemów występujących w praktyce gospodarczej
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w strategicznych grach decyzyjnych, symulacji zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeń praktycznych
 • Studenci Wydziału uczestniczą także w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, z zakresu inwestycji giełdowych, w treningach umiejętności interpersonalnych czy np. w kursach rachunkowości komputerowej
 • Na Wydziale Ekonomicznym cyklicznie odbywają się liczne konferencje i szkolenia, często o zasięgu międzynarodowym (np. MakeLearn, organizowana nad Morzem Śródziemnym wspólnie z partnerami ze Słowenii i Tajlandii czy azjatycka konferencja TIIM – Technology, Innovation and Industrial Management)
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Swą wiedzę sprawdzają w rozgrywkach z przedstawicielami innych uczelni z kraju (BankRisk, GMC, ‘Finanse, Przedsiębiorczość, Zarządzanie’).
 • W celu zaszczepienia w studentach Wydziału Ekonomicznego zapału do działania w październiku organizowany jest przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów (RWSS) cykliczny wyjazd motywacyjno-szkoleniowy „RADAR”.
 • Studenci, wyjeżdżając na międzynarodowe wymiany studenckie (np. w ramach programu Erasmus) m.in. do uczelni z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii czy Włoch, nabywają nowych doświadczeń i nawiązują nowe znajomości.
 • Władze Wydziału chętnie wspierają aktywność sportową studentów (np. konkurs gry w kręgle lub squash o Puchar Dziekana WE). Wśród kadry naukowej i administracyjnej również można wskazać kilku aktywnych sportowców i trenerów różnych dziedzin, ale także motocyklistów, prezenterów radiowych, fanów różnych rodzajów muzyki, aktywnych turystów oraz społeczników.
 • Na Wydziale Ekonomicznym działają liczne organizacje studenckie: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, Studenckie Koło Przedsiębiorczości, AIESEC. Przy Wydziale działają także komórki Business Link oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, promujące i wspierające aktywność gospodarczą studentów.
 • Aktywne funkcjonowanie Samorządu Studentów widoczne jest w wielu projektach. Są to działania w sferze naukowej oraz mniej oficjalnej – rozrywkowej. Studenci mają okazję włączać się w organizację dni okolicznościowych, przygotowywanych przez Samorząd Studentów, m.in. Dzień Kobiet, Ekonomalia, Międzynarodowy Dzień Studenta czy Mikołajki, czy w akcje charytatywne.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Ekonomicznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj