Rejestracja kandydatów na studia

Finanse i rachunkowość - zaoczne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • pozostałe terminy zostaną podane wkrótce

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczny (Budynek Rektoratu), Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, Sala A4

Godziny przyjmowania dokumentów:

19 września 9.00 – 15.00

20 września 11.00 – 17.00

W celu usprawnienia przyjmowania dokumentów bardzo prosimy (w miarę możliwości) o zgłaszanie się wg następującego porządku:

19 września 9.00 – 15.00 – osoby zakwalifikowane, nazwiska od A – K

20 września 11.00 – 17.00 – osoby zakwalifikowane, nazwiska od L – Z

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (dziedzina nauk ekonomicznych i prawnych), ścisłych (dziedzina nauk matematycznych) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

Opis

Z przyjemnością informujemy, że kierunek Finanse i rachunkowość otrzymał ocenę wyróżniającą po wizytacji przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Finanse i rachunkowość jest kierunkiem, którego celem jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent studiów rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarządzać. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, do tego cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Prawo finanse, Makroekonomia II Ekonomia menedżerska, Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, Rachunek kosztów, Systemy podatkowe, Systemy bankowe, Inwestycje finansowe, Zaawansowane techniki finansowania przedsiębiorstw, Rachunkowość zarządcza II, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Audyt i rachunkowość zarządcza (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0702/141936-audyt-i-rachunkowosc-zarzadcza-stacjonarne-201314.pdf )
 2. Doradca finansowy (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0702/141946-fir-ii-st-doradca-finansowy-opis-specjalnosci-2013-2-014.pdf )
 3. Inwestycje kapitałowe (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0702/141948-inwestycje-kapitalowe-stacjonarne-201314.pdf )
 4. Menedżer finansowy (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0408/085206-mf-st-08-04-15.pdf )
 5. Podatki i finanse publiczne (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0410/072544-pifp.pdf )
 6. Certyfikowany menedżer bankowy (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0905/133626-1617-cmenedzerban-ii-st.jpg )

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od semestru III.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej rozróżnia i charakteryzuje wybrane instytucje finansowe,
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować zna wybrane metody statystyczne i narzędzia gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i formułować działania naprawcze posiada pogłębioną wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego,
 • potrafi przeprowadzić ocenę efektywności wybranych projektów gospodarczych,
 • potrafi przygotować pogłębione prace projektowe (zaliczeniowe) dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych i finansowych z wykorzystaniem różnych źródeł,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.
 • Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w :

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.
 • Student jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości rozwoju

Wydział Ekonomiczny oferuje studentom wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań:

 • Rozwój zainteresowań naukowych, taką okazję tworzy czasopismo anglojęzyczne „International Journal of Synergy and Research”, międzynarodowe wydawnictwo ToKnowPress, e-miesięcznik „Ekonomista UMCS”, czy np. Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego,
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego mają możliwość m.in. uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, ucząc się metodą learning-by-doing (nauki przez działanie w praktyce) analizowania i rozwiązywania konkretnych problemów występujących w praktyce gospodarczej,
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w strategicznych grach decyzyjnych, symulacji zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeń praktycznych,
 • Studenci Wydziału uczestniczą także w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, z zakresu inwestycji giełdowych, w treningach umiejętności interpersonalnych czy np. w kursach rachunkowości komputerowej,
 • Na Wydziale Ekonomicznym cyklicznie odbywają się liczne konferencje i szkolenia, często o zasięgu międzynarodowym (np. MakeLearn, organizowana nad Morzem Śródziemnym wspólnie z partnerami ze Słowenii i Tajlandii czy azjatycka konferencja TIIM – Technology, Innovation and Industrial Management),
 • Studenci Wydziału Ekonomicznego uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Swą wiedzę sprawdzają w rozgrywkach z przedstawicielami innych uczelni z kraju (BankRisk, GMC, ‘Finanse, Przedsiębiorczość, Zarządzanie’),
 • W celu zaszczepienia w studentach Wydziału Ekonomicznego zapału do działania w październiku organizowany jest przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów (RWSS) cykliczny wyjazd motywacyjno-szkoleniowy „RADAR”,
 • Studenci, wyjeżdżając na międzynarodowe wymiany studenckie (np. w ramach programu Erasmus) m.in. do uczelni z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii czy Włoch, nabywają nowych doświadczeń i nawiązują nowe znajomości,
 • Władze Wydziału chętnie wspierają aktywność sportową studentów (np. konkurs gry w kręgle lub squash o Puchar Dziekana WE). Wśród kadry naukowej i administracyjnej również można wskazać kilku aktywnych sportowców i trenerów różnych dziedzin, ale także motocyklistów, prezenterów radiowych, fanów różnych rodzajów muzyki, aktywnych turystów oraz społeczników,
 • Na Wydziale Ekonomicznym działają liczne organizacje studenckie: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, Studenckie Koło Przedsiębiorczości, AIESEC. Przy Wydziale działają także komórki Business Link oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, promujące i wspierające aktywność gospodarczą studentów,
 • Aktywne funkcjonowanie Samorządu Studentów widoczne jest w wielu projektach. Są to działania w sferze naukowej oraz mniej oficjalnej – rozrywkowej. Studenci mają okazję włączać się w organizację dni okolicznościowych, przygotowywanych przez Samorząd Studentów, m.in. Dzień Kobiet, Ekonomalia, Międzynarodowy Dzień Studenta czy Mikołajki, czy w akcje charytatywne.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Ekonomicznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

zarejestruj się            lub            zaloguj