Rejestracja kandydatów na studia

Chemia - zaoczne drugiego stopnia, specjalność: Chemia materiałowa


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: zaoczne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 22 września - zakończenie rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 23 września - ogłoszenie list osób zakwalifikowanych
 • 24, 25 i 28 września - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w dniach 24, 25 lub 28 września w godzinach 9:00-14:00 w budynku Małej Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, sala M, I piętro; tel. 81 537-77-50

Zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 330 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych, w tym: matematyka – 30, fizyka 20, chemia – 280.

Opis

Celem studiów jest poszerzenie – w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzy w zakresie chemii oraz osiągnięcia biegłości w wybranej specjalności.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:
https://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,15414.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu substancji biologicznie aktywnych. Podczas studiów student uzyska kompetencje, niezbędne do pracy w laboratoriach firm kosmetycznych. Zapoznany zostanie z przepisami prawnymi regulującymi proces produkcji oraz dystrybucji produktów kosmetycznych. Dowie się jak opracować receptury wyrobów kosmetycznych oraz jak kontrolować ich jakość oraz bezpieczeństwo. Takie umiejętności wykorzystywane są podczas wprowadzania na rynek nowych produktów.
 2. Chemia materiałowa – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie złożonych problemów chemicznych z zakresu chemii materiałowej. Student uzyska wiedzę z przedmiotów takich jak  materiałoznawstwo, technologia procesów materiałowych, metod badania właściwości materiałów i badań strukturalnych, nanotechnologia. Pozna nowoczesne rozwiązania w branży chemicznej.

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, w administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu bloku dydaktycznego). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł magistra i mogą kontynuować naukę w szkołach doktorskich.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym,
 • w jednostkach badawczych,
 • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • laboratoriach środowiskowych,
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej,
 • firmach farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym,
 • firmach produkujących odczynniki, 
 • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,
 • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
 • instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
 • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego,
 • w jednostkach badawczych, placówkach i instytucjach naukowych,
 • parkach naukowo-technologicznych.

Możliwości rozwoju:

Wydział Chemii oferuje studentom:

 • Możliwość udziału w Samorządzie Studentów Wydziału Chemii i Kołach Naukowych: Alkahest, Sherlock oraz Bioaktywni.
 • Szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi oraz udział w międzynarodowych programach wymiany studentów, które dają Ci możliwość podjęcia studiów, dofinansowywanych przez Dziekana Wydziału Chemii, w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu masz dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego podczas studiów oraz po ich ukończeniu.
 • Praktyki i staże studenckie.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Chemii.

Limit miejsc

20

Wysokość czesnego

6 000,00 zł/rok
zarejestruj się            lub            zaloguj