Rejestracja kandydatów na studia

Chemia - zaoczne pierwszego stopnia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: zaoczne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

Z przykrością informujemy, że w związku z małym zainteresowaniem kierunkiem studiów, nie zostanie on uruchomiony.

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 22 września - zakończenie rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 23 września - ogłoszenie list osób zakwalifikowanych
 • 24, 25 i 28 września - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia

Przyjmowanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu powyżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail (chl-chs-z1@umcs.pl) upływa:

 • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
 • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. "wolny nabór" (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, etc.) wymaganych dokumentów nie później niż 7-go dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy wskazana informacja pojawi się po 15-tym września termin doręczenia dokumentów upływa 25-go września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy doręczyć na adres:

Rekrutacja - Chemia - zaoczne pierwszego stopnia, specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Wydział Chemii

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2

20-031 Lublin


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych skanów i terminów dostępne są tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

81 537-77-50

Zasady kwalifikacji

Podczas kwalifikacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii, opartej o szerokie podstawy matematyki i nauk przyrodniczych; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, w jednostkach badawczych itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:
https://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,15414.htm

Specjalność w ramach kierunku

 1. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków biologicznie aktywnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk chemicznych, co pozwoli mu na rozwiązywanie problemów zawodowych, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących jego pracy zawodowej, a także posiadać umiejętności pracy zespołowej.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • w laboratoriach środowiskowych,
 • w laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej,
 • w firmach farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym,
 • firmach produkujących odczynniki, 
 • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,
 • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
 • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
 • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego,
 • w jednostkach badawczych, placówkach i instytucjach naukowych,
 • parkach naukowo-technologicznych.

Możliwości rozwoju

Wydział Chemii oferuje studentom:

 • Możliwość udziału w Samorządzie Studentów Wydziału Chemii i Kołach Naukowych - Alkahest, Sherlock oraz Bioaktywni.
 • Szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi oraz udział w międzynarodowych programach wymiany studentów, które dają możliwość podjęcia studiów, dofinansowywanych przez Dziekana Wydziału Chemii, w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu uzyskuje się dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego podczas studiów oraz po ich ukończeniu.
 • Praktyki i staże studenckie

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Chemii.

 Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Chemii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/oferta-edukacyjna,687.htm

Limit miejsc

0

Wysokość czesnego

6 000,00 zł/rok
zarejestruj się            lub            zaloguj