Rejestracja kandydatów na studia

Nauki chemiczne


Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki

   powrót

Terminarz

  • 25 sierpnia - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów, termin składania dokumentów osobiście, przesyłania wymaganych dokumentów lub w przypadku cudzoziemców przesłania skanów dokumentacji na adres mailowy Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych 
  • 31 sierpnia - posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej mające na celu organizację procesu rekrutacji w ramach dyscyplin.
  • 7 września - rozmowy kwalifikacyjne
  • 11 września - posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania rekrutacyjnego wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do szkoły doktorskiej.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Szkół Doktorskich, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

od godz. 10.00 do 14.00

e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl lub magdalena.watrobka@umcs.pl

Zasady kwalifikacji

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą tematów zgodnych z deklarowaną przez Kandydata dyscypliną naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską oraz tematyki wybranej przez Kandydata spośród tematyk badawczych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze do szkoły doktorskiej. Kandydat może zgłosić własną tematykę badawczą, o ile będzie ona przynajmniej częściowo zgodna z obszarami badań prowadzonych w jednostkach Uniwersytetu odpowiadających za dyscypliny naukowe: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku lub IA PAN oraz IUNG-PIB odpowiadających za dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo. Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedstawia krótką, maksymalnie 15 minutową prezentację multimedialną. Powinna ona być przygotowana w formacie power point lub pdf i zawierać: opis sylwetki Kandydata z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, motywację do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej i wyboru tematyki badawczej oraz przegląd literatury związanej z wybranym tematem badawczym. Wydruk prezentacji Kandydat powinien dostarczyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 4 uchwały w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. W przypadku Kandydatów z zagranicy, którzy nie mogą zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną realizowaną w siedzibie Uniwersytetu, rozmowa może być przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego. W tym przypadku Kandydat musi wcześniej przesłać prezentację w formie elektronicznej;

2) ocenę dorobku deklarowanego przez Kandydata. Kandydat przedstawia maksymalnie trzy najważniejsze jego zdaniem (udokumentowane) osiągnięcia związane z dyscypliną naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską. Kandydat może podać następujące osiągnięcia:

a) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach znajdujących się na aktualnie obowiązującej liście MNiSW;

b) recenzowane artykuły naukowe opublikowane w czasopismach nieujętych w aktualnie obowiązującej liście MNiSW;

c) monografie i rozdziały w monografii opublikowane w wydawnictwach ujętych w aktualnie obowiązującej liście MNiSW; - Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisana liczbą punktów w dyscyplinach, w których prowadzona jest Szkoła Doktorska NŚiP: http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwawyzszego-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopismnaukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencjimiedzynarodowych.html

d) udział w międzynarodowym lub krajowym projekcie badawczym;

e) udział w międzynarodowym lub krajowym stażu badawczym nieobjętym programem studiów;

f) wymiana w ramach programu Erasmus;

g) wygłoszenie przez Kandydata referatu na naukowej konferencji międzynarodowej lub krajowej;

h) autorstwo lub współautorstwo posteru na naukowej konferencji międzynarodowej lub krajowej;

i) aktywny udział lub współorganizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wynosić będzie 70 pkt. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie:

1) wiedza z zakresu dyscypliny w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską oraz tematyki wybranej przez Kandydata spośród tematyk badawczych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze do szkoły doktorskiej lub własnej tematyki badawczej spełniającej wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 Kandydat może uzyskać maksymalnie 35 pkt.

2) jakość i wartość merytoryczna prezentacji, za którą Kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt.

3) umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym, za którą Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

3. Za ocenę dorobku Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 pkt. z zastrzeżeniem, że punktacja za pojedyncze osiągnięcie wynosi:

1) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach znajdujących się na aktualnie obowiązującej liście MNiSW w dyscyplinach, w których prowadzona jest Szkoła Doktorska NŚiP z przypisaną liczbą punktów od 100 do 200 na czasopismo – 10 pkt., z przypisaną liczbą punktów od 20 do 70 na czasopismo – 7 pkt.;

2) recenzowane artykuły naukowe opublikowane w czasopismach nieujętych w aktualnie obowiązującym spisie czasopism MNiSW – 4 pkt.;

3) monografie i rozdziały w monografii opublikowane w wydawnictwach ujętych w aktualnie obowiązującym wykazie MNiSW – 5 pkt.;

4) udział w międzynarodowym projekcie badawczym – 7 pkt.;

5) udział w krajowym projekcie badawczym – 5 pkt.,

6) udział w międzynarodowym stażu badawczym nieobjętym programem studiów – poniżej 30 dni – 5 pkt., 30 dni i więcej – 10 pkt.;

7) udział w krajowym stażu badawczym nieobjętym programem studiów – poniżej 30 dni – 4 pkt., 30 dni i więcej – 7 pkt.;

8) wymiana w ramach programu Erasmus – 5 pkt.;

9) wygłoszenie przez Kandydata referatu na naukowej konferencji międzynarodowej – 7 pkt. (plus 1 pkt. za wyróżnione wystąpienia);

10)wygłoszenie przez Kandydata referatu na naukowej konferencji krajowej – 4 pkt. (plus 1 pkt. za wyróżnione wystąpienie);

11)autorstwo lub współautorstwo posteru na naukowej konferencji międzynarodowej – 5 pkt. (plus 1 pkt za wyróżnienie posteru);

12)autorstwo lub współautorstwo posteru na naukowej konferencji krajowej – 3 pkt. (plus 1 pkt za wyróżnienie posteru)

13) aktywny udział lub współorganizacja wydarzeń popularyzujących naukę – 3 pkt.

 

4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Kandydata w trakcie postępowania rekrutacyjnego wynosi 100 pkt.

 

5. Spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 40 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa w ramach danego limitu przyjęć. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.

 

 

Kandydat jest zobowiązany złożyć deklarację wyboru tematyki oraz podpisany własnoręcznie spis osiągnięć naukowych podlegających ocenie.

zarejestruj się            lub            zaloguj