Rejestracja kandydatów na studia

Biotechnologia - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 września - zakończenie rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 11 września - zawiadomienie o terminie testu kompetencyjnego (dotyczy kandydatów, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą Senatu UMCS dla studiów I stopnia kierunku biologia lub biotechnologia)
 • 14 września - test kompetencyjny
 • 18 września - ogłoszenie list osób zakwalifikowanych
 • 21, 22 września - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia

Przyjmowanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu powyżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail (bbl-btc-s2@umcs.pl) upływa:

 • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
 • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. "wolny nabór" (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, etc.) wymaganych dokumentów nie później niż 7-go dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy wskazana informacja pojawi się po 15-tym września termin doręczenia dokumentów upływa 25-go września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy doręczyć na adres:

Rekrutacja - Biotechnologia - stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Biologii i Biotechnologii

ul. Akademicka 19

20-033 Lublin


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych skanów i terminów dostępne są tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.

Telefon kontaktowy z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną: 81 537 50 11 (czynny w dniach pracy Komisji od 9.00 do 15.00)

Zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów:

 • absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych kierunku biologia i biotechnologia - na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów;
 • absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą Senatu UMCS dla studiów I stopnia kierunku biologia lub biotechnologia - na podstawie konkursu średnich z: wyników testu kompetecyjnego z biologii (dla kierunku biologia) lub biotechnologii (dla kierunku biotechnologia) w zakresie studiów I stopnia oraz ocen z studiów*. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymauje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:
Liczba punktów  15 i poniżej  16-18 19-21 22-24 25-27 28-30
Ocena  2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego - w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów. 

*Kandydaci na studia II stopnia winni dostarczyć zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen z całego okresu studiów I stopnia (liczonej z uwzględnieniem ocen niedostatecznych), wystawione przez uczelni, której kandydat jest absolwentem. W przypadku absolwentów specjalności nauczycielskich z biologią jako pierwszym przedmiotem średnia ze studiów powinna być obliczana bez ocen z przedmiotów bloku pedagogiczno-dydaktycznego. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. 

Z uwagi na ekspermentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów II stopnia na kierunku biotechnologia jest kontynuowanie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia w dyscyplinie nauk biologicznych i poszerzenie go o wiedzę specjalistyczną i umiejętności badawcze z zakresu biotechnologii na poziomie uniwersyteckich kwalifikacji II stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Mikrobiologia lekarska, Biochemia kliniczna, Inżynieria tkankowa w medycynie, Mechanizmy patogenności mikroorganizmów, Produkcja szczepionek i przeciwciał, Biologia nowotworów, Biotechnologia kombinatoryczna, Biotechnologia roślin i zwierząt, Fizjologia bakterii, Metabolizm wtórny, Wirusologia, Molekularne mechanizmy ewolucji, Mechanizmy infekcji bakteryjnych, Molekularne mechanizmy odporności, Produkcja szczepionek i przeciwciał, Biotechnologia w medycynie, Bioinformatyka, Ekologiczne aspekty biotechnologii, Społeczne i prawne aspekty biotechnologii, Seminaria i Pracownie specjalizacyjne, Bioetyka, Język angielski B2+

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Programy i Plany studiów.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Biotechnologia medyczna. Student pogłębia wiedzę biologiczną mającą zastosowanie w biotechnologicznych metodach diagnostyki klinicznej i terapii (biochemia kliniczna, diagnostyka chorób genetycznych, biologia nowotworów, mikologia, mikrobiologia i wirusologia lekarska). Zna metody, techniki i narzędzia bioinformatyki, biotechnologii kombinatorycznej i inżynierii tkankowej oraz możliwości ich zastosowania w medycynie.
 2. Biotechnologia ogólna. Student zdobywa szczegółową wiedzę mikrobiologiczną z zakresu wirusologii, fizjologii bakterii, mechanizmów infekcji bakteryjnych. Poznaje podstawy molekularne genetyki, immunologii i mikroewolucji. Umie stosować podstawowe narzędzia bioinformatyki do analizy struktur DNA i białek. Zna metody inżynierii genetycznej stosowanej w biotechnologii roślin i zwierząt, a także w diagnostyce i terapii medycznej.

Wybór tych specjalności następuje w procesie rekrutacji. O pierwszeństwie przyjęcia decyduje średnia z ocen uzyskanych w przebiegu studiów.

Kształcenie nauczycielskie

Studenci mogą dodatkowo realizować ścieżkę kształcenia nauczycielskiego, która uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii i przyrody w szkole podstawowej oraz nauczyciela biologii w szkole ponadpodstawowej. 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent kierunku biotechnologia:

 • Posiada specjalistyczną wiedzę biotechnologiczną w zakresie wybranej specjalności.
 • Zna podstawy metodologii pracy doświadczalnej; umie poprawnie zaplanować i przeprowadzić złożone zadanie badawcze, opracować, przedstawić i zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod informatycznych i statystycznych.
 • Stosuje nowoczesne metody instrumentalne i analityczne z zakresu inżynierii genetycznej i procesowej, zna ich teoretyczne podstawy.
 • Umie korzystać ze specjalistycznych tekstów naukowych w języku polskim i angielskim, podejmować dyskusje na tematy naukowe, umie przygotować prezentację z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
 • Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów w szkole doktorskiej w dyscyplinie nauk biologicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego m.in. w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
 • firmach biotechnologicznych
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne
 • parkach naukowo-technologicznych
 • firmach kosmetycznych
 • firmach farmaceutycznych
 • parkach narodowych, parkach krajobrazowych i Lasach Państwowych
 • placówkach i instytucjach naukowych
 • firmach doradczych i szkoleniowych
 • jednostkach i wydziałach administracji zajmujących się ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności

Wydział Biologii i Biotechnologii oferuje Studentom możliwość:

- Biologów

- Biochemików

- Biotechnologów „Mikron”

- Neurobiologów

- Fotografii Przyrodniczej

- Mikrobiologów „Bakcyl”

- Fitochemików 

 • uczestnictwa w obozach naukowych, podczas których studenci badają m.in. bioróżnorodność organizmów żywych, prowadzą monitoring nietoperzy i rzadkich gatunków ptaków i owadów, uczą się podstaw fotografii przyrodniczej
 • uczestnictwa w licznych zjazdach i sympozjach naukowych, na których mogą prezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań, a także nawiązywać bezpośrednie kontakty ze studentami, doktorantami i naukowcami z innych ośrodków akademickich
 • udziału w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a tym samym opanowania unikalnych technik badawczych i nabycia umiejętności samodzielnego planowana i przeprowadzania eksperymentów oraz opracowywania ich wyników
 • uczestnictwa w wykładach i seminariach prowadzonych przez naukowców z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych: Keele University (Wielka Brytania), Lund University (Szwecja), Baylor College of Medicine (USA), Hasselt University (Belgia), Research Center Borstel (Niemcy), University of Idaho (USA)
 • udziału w corocznych akcjach popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów, Lubelski Festiwal Nauki, Fascynujący Świat Roślin, DNA – Encyklopedia Życia, Lubelski Kongres Kół Naukowych – Tygiel, Konkurs Biochemiczny, Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą", warsztaty i wystawy fotograficzne (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm, zakładka Wydarzenia/Promocja)
 • prowadzenia licznych akcji edukacyjnych dla szkół Lubelszczyzny, takich jak.: Objazdowy Festiwal Nauki, warsztaty fotografii przyrodniczej, konsultacje dla kandydatów olimpiady biologicznej, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym
 • odbycia praktyk zawodowych m.in. w: szpitalach i placówkach medycznych, laboratoriach diagnostycznych oraz analitycznych, placówkach naukowych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Państwowym lnstytucie Weterynaryjnym, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji, firmach Herbapol-Lublin i Cefarm-Lublin
 • odbycia części studiów za granicą w ramach oferty programu Erasmus+

Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce, oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii oraz biotechnologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm , zakładka Mobilność), z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas ponad 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Limit miejsc

58
zarejestruj się            lub            zaloguj