Rejestracja kandydatów na studia

Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 13 sierpnia - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 20 sierpnia - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 21-22 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia (lista 1)
 • 24 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (2) listy osóby zakwalifikowanych na studia
 • 25-26 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (2)
 • 27 sierpnia - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na studia
 • 28 sierpnia - przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy (3)

Przyjmowanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia zobowiązani są do przesłania wymaganych dokumentów w postaci skanów w dniach wskazanych w terminarzu powyżej. Ostateczny termin dostarczenia skanów na adres e-mail (bbl-btc-s1@umcs.pl) upływa:

 • dla kierunków, na których prowadzona jest kwalifikacja na podstawie wyników matury lub egzaminów wstępnych o godzinie 16.00 ostatniego dnia wskazanego w terminarzu dla danej tury
 • dla kierunków, na których obowiązuje tzw. "wolny nabór" (w zasadach rekrutacji jest informacja o przyjmowaniu kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów) nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy po przesłaniu skanów otrzymają informację o przyjęciu na studia są zobowiązani do doręczenia (za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, etc.) wymaganych dokumentów nie później niż 7-go dnia od otrzymania tej informacji. W przypadku, kiedy wskazana informacja pojawi się po 15-tym września termin doręczenia dokumentów upływa 25-go września br. Dokumenty doręczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy doręczyć na adres:

Rekrutacja - Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii i Biotechnologii

ul. Akademicka 19

20-033 Lublin


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych skanów i terminów dostępne są tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą przyjmowane dokumenty składane osobiście.

Telefon kontaktowy z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną: 81 537 50 11 (czynny w dniach pracy Komisji od 9.00 do 15.00)

Zasady kwalifikacji

Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z:

 • jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów I stopnia na kierunku biotechnologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biotechnologii. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Biologia rozwoju roślin i zwierząt, Mikrobiologia, Ochrona środowiska, Anatomia funkcjonalna człowieka, Biochemia, Genetyka, Mikrobiologia przemysłowa, Enzymologia, Fizjologia roślin, Biologia komórki, Fizjologia zwierząt, Techniki laboratoryjne, Biologia molekularna, Inżynieria genetyczna, Podstawy bioinformatyki, Praktikum z hodowli komórek i tkanek, Immunologia, Inżynieria procesów biotechnologicznych, Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, Fizyka i biofizyka, Chemia ogólna i nieorganiczna, Elementy chemii analitycznej, Matematyka, Statystyka, Etyka, Język angielski B2, Wychowanie fizyczne

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Programy i Plany studiów.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Bez podziału na specjalności.

Kształcenie nauczycielskie

Studenci mogą dodatkowo realizować ścieżkę kształcenia nauczycielskiego, która uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii i przyrody w szkole podstawowej oraz nauczyciela biologii w szkole ponadpodstawowej. 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku biotechnologia:

 • Posiada ogólną wiedzę biologiczną opartą o nauki ścisłe i uzupełnioną o wiedzę w zakresie biotechnologii.
 • Ma szczegółową wiedzę o organizmach roślinnych i zwierzęcych produkujących substancje biologiczne czynne, zna metody ich hodowli na skalę laboratoryjną i przemysłową.
 • Zna podstawowe metody instrumentalne i analityczne przydatne do analizy i oceny produktów końcowych bioprocesów; zna zasady bezpiecznego postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą.
 • Umie wykonać podstawowe eksperymenty in vitro z zakresu inżynierii genetycznej, potrafi opisać i krytycznie zinterpretować uzyskane wyniki.
 • Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy (także anglojęzycznych) – podręczników akademickich, zasobów bibliotecznych, sieciowych portali naukowych, bioinformatycznych baz danych.
 • Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia w zakresie biotechnologii lub w innym zakresie nauk biologicznych.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego m.in. w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
 • firmach biotechnologicznych
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne
 • parkach naukowo-technologicznych
 • firmach kosmetycznych
 • firmach farmaceutycznych
 • parkach narodowych, parkach krajobrazowych i Lasach Państwowych
 • placówkach i instytucjach naukowych
 • firmach doradczych i szkoleniowych
 • jednostkach i wydziałach administracji zajmujących się ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności

Wydział Biologii i Biotechnologii oferuje Studentom możliwość:

- Biologów

- Biochemików

- Biotechnologów „Mikron”

- Neurobiologów

- Fotografii Przyrodniczej

- Mikrobiologów „Bakcyl”

- Fitochemików 

 • uczestnictwa w obozach naukowych, podczas których studenci badają m.in. bioróżnorodność organizmów żywych, prowadzą monitoring nietoperzy i rzadkich gatunków ptaków i owadów, uczą się podstaw fotografii przyrodniczej
 • uczestnictwa w licznych zjazdach i sympozjach naukowych, na których mogą prezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań, a także nawiązywać bezpośrednie kontakty ze studentami, doktorantami i naukowcami z innych ośrodków akademickich
 • udziału w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a tym samym opanowania unikalnych technik badawczych i nabycia umiejętności samodzielnego planowana i przeprowadzania eksperymentów oraz opracowywania ich wyników
 • uczestnictwa w wykładach i seminariach prowadzonych przez naukowców z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych: Keele University (Wielka Brytania), Lund University (Szwecja), Baylor College of Medicine (USA), Hasselt University (Belgia), Research Center Borstel (Niemcy), University of Idaho (USA)
 • udziału w corocznych akcjach popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów, Lubelski Festiwal Nauki, Fascynujący Świat Roślin, DNA – Encyklopedia Życia, Lubelski Kongres Kół Naukowych – Tygiel, Konkurs Biochemiczny, Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą", warsztaty i wystawy fotograficzne (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm, zakładka Wydarzenia/Promocja)
 • prowadzenia licznych akcji edukacyjnych dla szkół Lubelszczyzny, takich jak.: Objazdowy Festiwal Nauki, warsztaty fotografii przyrodniczej, konsultacje dla kandydatów olimpiady biologicznej, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym
 • odbycia praktyk zawodowych m.in. w: szpitalach i placówkach medycznych, laboratoriach diagnostycznych oraz analitycznych, placówkach naukowych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Państwowym lnstytucie Weterynaryjnym, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji, firmach Herbapol-Lublin i Cefarm-Lublin
 • odbycia części studiów za granicą w ramach oferty programu Erasmus+

Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce, oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii oraz biotechnologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm , zakładka Mobilność), z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas ponad 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Limit miejsc

64
zarejestruj się            lub            zaloguj