Rejestracja kandydatów na studia

Biologia - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów; 
 • 21 września – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 10 września – test kompetencyjny, godz. 10:00
 • 20 - 22 września – przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 44Ba (parter), budynek Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Godziny przyjmowania dokumentów

09.00 - 14.00

telefon 81 537 50 11 (czynny w godzinach i dniach składania dokumentów)

fax 81 537 54 14

Zasady kwalifikacji

• dla absolwentów kierunków biologia i biotechnologia I stopnia nabór prowadzony jest na podstawie złożenia kompletu dokumentów (tzw. „wolny nabór”).

• absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą Nr XXII-39.6/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia na Wydziale Biologii i Biotechnologii dla studiów pierwszego stopnia biologii lub biotechnologii nabór prowadzony jest na podstawie złożenia kompletu dokumentów po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu kompetencyjnego z biologii/biotechnologii w zakresie studiów I stopnia . Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Minimalna ilość punktów, którą należy uzyskać by test zakończył się wynikiem pozytywnym to 16.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów II stopnia na kierunku biologia jest kontynuowanie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia w dziedzinie nauk biologicznych i poszerzenie go o wiedzę specjalistyczną i umiejętności badawcze na poziomie uniwersyteckich kwalifikacji II stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Język angielski na poziomie B2+ ESOKJ,
 • Metodologia nauk przyrodniczych,
 • Metody statystyczne w biologii,
 • Pracownia specjalizacyjna,
 • Pracownia magisterska,
 • Seminarium
 • oraz Przedmioty specjalizacyjne.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Student.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Biochemia. Student pogłębia wiedzę o procesach metabolicznych i ich regulacji na różnych poziomach, zdobywa aktualną wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych gałęzi biochemii (biosyntezy białek, metabolizmu wtórnego, fotosyntezy, biochemii człowieka). Zna metodologię analizy biochemicznej, doskonali znajomość nowoczesnych technik laboratoryjnych: analitycznych i preparatywnych, potrafi izolować, oczyszczać i charakteryzować biocząsteczki. Zna i stosuje zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
 2. Biologia eksperymentalna. Student pogłębia wiedzę biologiczną na poziomie molekularnym i komórkowym w zakresie elektrofizjologii, genetyki, immunologii. Poznaje szczegółową anatomię bezkręgowców i kręgowców, biologię wybranych grup organizmów i mechanizmy ich adaptacji do środowiska. Doskonali techniki mikroskopowe, poznaje techniki znakowania biocząsteczek i preparatyki zwierząt, umie prowadzić hodowle tkankowe in vitro.
 3. Mikrobiologia. Student pogłębia wiedzę z zakresu metabolizmu mikroorganizmów, jego regulacji i mechanizmów adaptacji do warunków stresowych, zdobywa aktualną wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych gałęzi mikrobiologii (lekarskiej, przemysłowej, mikrobiologii środowiska, wirusologii) i ich zastosowań praktycznych. Poznaje nowe techniki mikroskopowe i laboratoryjne, umie prowadzić kultury tkankowe in vitro roślinne i zwierzęce.
 4. Bioanalityka.

Wybór tych specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Możliwość realizowania dodatkowego bloku dydaktycznego, który uprawnia do nauczania biologii we wszystkich typach szkół.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent kierunku biologia:

 • Posiada specjalistyczną wiedzę biologiczną w zakresie dyscyplin biologii związanych z wybraną specjalnością.
 • Zna podstawy metodologii nauk przyrodniczych; umie poprawnie zaplanować i przeprowadzić złożone zadanie badawcze; opracować, przedstawić i zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod informatycznych i statystycznych.
 • Stosuje nowoczesne metody instrumentalne i analityczne, zna ich teoretyczne podstawy.
 • Umie korzystać ze specjalistycznych tekstów naukowych w języku polskim i angielskim, podejmować dyskusje na tematy naukowe, umie przygotować prezentację z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
 • Student, który skorzystał z możliwości zaliczenia przedmiotów bloku dydaktycznego ma uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii w gimnazjum oraz biologii i przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych
 • Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów III stopnia w każdej dyscyplinie nauk biologicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
 • firmach biotechnologicznych
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne
 • parkach naukowo-technologicznych
 • firmach kosmetycznych
 • firmach farmaceutycznych
 • parkach narodowych, parkach krajobrazowych i Lasach Państwowych
 • placówkach i instytucjach naukowych
 • firmach doradczych i szkoleniowych
 • działach administracji zajmujących się ochroną środowiska
 • zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności
 • szkołach, jako nauczyciele przyrody (w szkołach ponadgimnazjalnych) i biologii

Możliwości rozwoju

Wydział Biologii i Biotechnologii oferuje studentom możliwość:

 • realizowania swoich pasji naukowych w ramach działających aktywnie Studenckich Kół Naukowych:
 • uczestnictwa w obozach naukowych, podczas których studenci badają m.in. bioróżnorodność grzybów, prowadzą monitoring nietoperzy, rzadkich gatunków ptaków i owadów, uczą się podstaw fotografii przyrodniczej.
 • uczestnictwa w licznych zjazdach i sympozjach naukowych, na których mogą prezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań, a także nawiązywać bezpośrednie kontakty ze studentami, doktorantami i naukowcami z innych ośrodków.
 • udziału w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a tym samym opanowania unikalnych technik badawczych i nabycia umiejętności samodzielnego planowana i przeprowadzania eksperymentów oraz opracowywania ich wyników.
 • uczestnictwa w wykładach i seminariach prowadzonych przez naukowców z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych: Keele University (Wielka Brytania), Lund University (Szwecja), Baylor College of Medicine (USA), Hasselt University (Belgia), Research Center Borstel (Niemcy), University of Idaho (USA).
 • udziału w corocznych akcjach popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów (http://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,352,noc-biologow-2016,30902.chtm), Lubelski Festiwal Nauki, Fascynujący Świat Roślin – Fascination of Plant Day, DNA – Encyklopedia Życia, Lubelski Kongres Kół Naukowych – Tygiel, Konkurs Biochemiczny, Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą", Warsztaty fotografii przyrodniczej „Szeroki kąt".
 • prowadzenia licznych akcji edukacyjnych dla szkół Lubelszczyzny, takich jak.: Objazdowy Festiwal Nauki, warsztaty fotografii przyrodniczej, konsultacje dla kandydatów olimpiady biologicznej, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym itp.
 • odbycia części studiów za granicą w ramach oferty programu Erasmus+.

Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho (http://www.umcs.pl/pl/praktyki-naukowe-w-usa,6671.htm#page-3), z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Limit miejsc

47
zarejestruj się            lub            zaloguj