Rejestracja kandydatów na studia

Biologia - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 6 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 44Ba (parter), budynek Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Godziny przyjmowania dokumentów

09.00 - 14.00

telefon 81 537 50 11 (czynny w godzinach i dniach składania dokumentów)

fax 81 537 54 14

Zasady kwalifikacji

Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z:

 • jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest doświadczenie od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów I stopnia na kierunku biologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dziedzinie nauk biologicznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Biochemia, Biologia molekularna, Biotechnologia, Ekologia, Genetyka, Inżynieria genetyczna, Język angielski, Mikrobiologia, Podstawy przedsiębiorczości indywidualnej, Technologia informacyjna oraz Przedmioty specjalizacyjne.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Student.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Podział na specjalności 1-3 będzie dokonywany w czasie IV semestru.

 1. Biochemia - Student zdobywa wiedzę specjalistyczną w zakresie biokatalizy i jej praktycznych zastosowań, doskonali znajomość biochemicznych technik laboratoryjnych: analitycznych i instrumentalnych, umie przeprowadzać proste procesy biotechnologiczne, poznaje aktualne kierunki badań biochemicznych i ich zastosowań, uczy się korzystać z anglojęzycznych źródeł wiedzy.
 2. Biologia eksperymentalna - Student pogłębia wiedzę biologiczną na poziomie struktur subkomórkowych, komórkowych i tkankowych, poznaje etapy rozwoju roślin, zwierząt i człowieka, etiologię chorób roślin, nabywa specjalistycznych umiejętności laboratoryjnych preparatywnych i analitycznych w zakresie technik mikroskopowych i histologicznych.
 3. Mikrobiologia - Student pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu biologii molekularnej, poznaje nowe techniki laboratoryjne preparatywne i analityczne, poszerza wiedzę mikrobiologiczną o wybrane grupy chorobotwórczych pierwotniaków i grzybów, ich struktury i biologię w odniesieniu do diagnostyki i terapii wywoływanych przez nie chorób.

Wybór specjalności 4-5 następuje w procesie rekrutacji.

 1. Bioanalityka - Przedmioty specjalizacyjne wyposażają studenta w wiedzę i umiejętności przydatne szczególnie w pracy naukowej badawczej i analitycznej. Student poznaje: procedury pozyskiwania materiału biologicznego z natury bądź z hodowli i upraw laboratoryjnych; techniki przygotowania próbek do analiz; teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania metod analizy biochemicznej i instrumentalnej; zasady statystycznej analizy i opracowania uzyskanych wyników; możliwości stosowania metod bioanalitycznych do badań na różnych poziomach organizacji biosfery.
 2. Biologia medyczna - Przedmioty specjalizacyjne poszerzają wiedzę studenta o wybrane zagadnienia z biologii człowieka – jego rozwój, fizjologię i patofizjologię, biochemię żywienia, ewolucję i ekologię gatunku Homo sapiens. Student zna wybrane metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce, poznaje podstawy farmakologii, a także teoretyczne i praktyczne podstawy diagnostyki instrumentalnej i fizykoterapii.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent kierunku biologia:

 • Posiada ogólną wiedzę biologiczną opartą o nauki ścisłe i uzupełnioną o wiedzę szczegółową w zakresie dyscyplin biologii związanych z wybraną specjalnością.
 • Zna podstawy teoretyczne nowoczesnych metod instrumentalnych i analitycznych zarówno laboratoryjnych jak i terenowych; zna zasady bezpiecznego postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą.
 • Umie wykonać podstawowe oznaczenia stosowane w analizie materiału biologicznego, potrafi opisać i zinterpretować uzyskane wyniki, posługując się elementami statystyki.
 • Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy (także anglojęzycznych) – podręczników akademickich, zasobów bibliotecznych, sieciowych portali naukowych.
 • Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia w każdej dyscyplinie nauk biologicznych. Jednocześnie jego uniwersyteckie kwalifikacje zawodowe i program studiów, w którym wiedzę biologiczną wzbogacają przedmioty z zakresu wybranych nauk humanistycznych i społecznych, dają mu dobre podstawy do uzupełniania tych kwalifikacji pod kątem dostosowywania się do aktualnych ofert rynku pracy.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
 • firmach biotechnologicznych
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne
 • parkach naukowo-technologicznych
 • firmach kosmetycznych
 • firmach farmaceutycznych
 • parkach narodowych, parkach krajobrazowych i Lasach Państwowych
 • placówkach i instytucjach naukowych
 • firmach doradczych i szkoleniowych
 • działach administracji zajmujących się ochroną środowiska
 • zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności

w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego.

Wydział Biologii i Biotechnologii oferuje studentom możliwość:

 • realizowania swoich pasji naukowych w ramach działających aktywnie Studenckich Kół Naukowych:
 • uczestnictwa w obozach naukowych, podczas których studenci badają m.in. bioróżnorodność grzybów, prowadzą monitoring nietoperzy, rzadkich gatunków ptaków i owadów, uczą się podstaw fotografii przyrodniczej.
 • uczestnictwa w licznych zjazdach i sympozjach naukowych, na których mogą prezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań, a także nawiązywać bezpośrednie kontakty ze studentami, doktorantami i naukowcami z innych ośrodków.
 • udziału w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a tym samym opanowania unikalnych technik badawczych i nabycia umiejętności samodzielnego planowana i przeprowadzania eksperymentów oraz opracowywania ich wyników.
 • uczestnictwa w wykładach i seminariach prowadzonych przez naukowców z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych: Keele University (Wielka Brytania), Lund University (Szwecja), Baylor College of Medicine (USA), Hasselt University (Belgia), Research Center Borstel (Niemcy), University of Idaho (USA).
 • udziału w corocznych akcjach popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów (http://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,352,noc-biologow-2016,30902.chtm), Lubelski Festiwal Nauki, Fascynujący Świat Roślin – Fascination of Plant Day, DNA – Encyklopedia Życia, Lubelski Kongres Kół Naukowych – Tygiel, Konkurs Biochemiczny, Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą", Warsztaty fotografii przyrodniczej „Szeroki kąt".
 • prowadzenia licznych akcji edukacyjnych dla szkół Lubelszczyzny, takich jak.: Objazdowy Festiwal Nauki, warsztaty fotografii przyrodniczej, konsultacje dla kandydatów olimpiady biologicznej, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym itp.
 • odbycia praktyk zawodowych m.in. w: Samodzielnych Publicznych Zespołach Opieki Zdrowotnej, laboratoriach diagnostycznych oraz analitycznych, placówkach naukowych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Państwowym lnstytucie Weterynaryjnym, Przedsiębiorstwie Dystrybucji Farmaceutycznej, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji, firmach Herbapol-Lublin i Cefarm-Lublin.
 • odbycia części studiów za granicą w ramach oferty programu Erasmus+.

Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho (http://www.umcs.pl/pl/praktyki-naukowe-w-usa,6671.htm#page-3), z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Limit miejsc

24
zarejestruj się            lub            zaloguj