Rejestracja kandydatów na studia

Jazz i muzyka estradowa - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 25 czerwca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 2 - 3 lipca – egzaminy wstępne
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Instytut Muzyki UMCS
Lublin, Al. Kraśnicka 2a,
sala 111

Godziny przyjmowania dokumentów:

19, 20 lipca: godz.: 11:00 - 14:00

Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie:

1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:

a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną),

b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną)

2. słuchu muzycznego.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów.  Minimalna  liczba  punktów  oznaczająca  pozytywny  wynik  sprawdzianu  z  przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego –11 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów ze sprawdzianu z umiejętności wykonawczych (16)  nie  będą  dopuszczeni  do  sprawdzianu ze  słuchu muzycznego  i  dalszego  postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego.

Opis

Trzyletnie studia stacjonarne zakończone uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe m. in.: zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, harmonia jazzowa, historia muzyki z literaturą, historia jazzu i pop music z literaturą, fortepian, instrument/śpiew, zespół wokalny, zespoły instrumentalne, big band, instrumentoznawstwo, propedeutyka instrumentacji i aranżacji. Na studiach I st. można wybrać specjalność wokalną lub instrumentalną.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym,  obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

 1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:
  1. śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną) - kandydat powinien zaprezentować standard jazzowy i utwór z polskim tekstem,
  2. gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną) – kandydat powinien zaprezentować dwa standardy muzyki jazzowej lub rozrywkowej,
 2. słuchu muzycznego.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego - 11 pkt. Egzamin przebiega dwuetapowo - kandydaci, którzy otrzymają przynajmniej minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu umiejętności wykonawczych, przystępują do egzaminu sprawdzającego słuch muzyczny. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z obu egzaminów. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego lub obydwu sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Absolwent  kierunku jazz i muzyka estradowa posiada umiejętności wykonawcze z zakresu swojej specjalności. Jest przygotowany do solistycznej i zespołowej działalności estradowej. Dysponuje wiedzą na temat różnych stylów i gatunków muzyki jazzowej i pop i potrafi stosować je w praktyce. 

Limit miejsc

14
zarejestruj się            lub            zaloguj