Rejestracja kandydatów na studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne pierwszego stopnia - decyzja Rektora


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót

Opis

Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy licencjackiej.

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie tradycyjnych sztuk pięknych oraz nowych mediów obejmujące większość dyscyplin sztuk plastycznych: rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, projektowanie graficzne, fotografię, multimedia, intermedia. Uzupełnia je wiedza z zakresu historii i teorii sztuki, filozofii i estetyki, marketingu i rynku sztuki, pozwalająca na projektowanie i realizację działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki: organizowanie imprez kulturalnych, wystaw i konkursów.

Absolwent zdobywa przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć plastycznych na poziomie szkoły podstawowej. Zna zagadnienia edukacji artystycznej i potrafi je realizować w praktyce w ramach różnorodnych, nowoczesnych działań, takich jak warsztaty twórcze oraz projekty artystyczno-edukacyjne.

Absolwent kończy studia w wybranej specjalności artystycznej, w ramach której realizuje licencjacki dyplom artystyczny. Dla trzech grup 15-osobowych przyjętych na studia, po I roku studiów uruchomione zostaną trzy specjalności, na które zapisze się najwięcej osób chętnych.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE, 
 2. GRAFIKA,
 3. MALARSTWO,
 4. FOTOGRAFIA,
 5. INTERMEDIA,
 6. CERAMIKA ARTYSTYCZNA,
 7. SZKŁO ARTYSTYCZNE.

Absolwent specjalności RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE posiada poszerzone umiejętności w zakresie rzeźby, form przestrzennych i ceramiki. Potrafi tworzyć obiekty rzeźbiarskie w różnych technikach i tworzywach. Jest zdolny do realizacji angażujących przestrzeń form rzeźbiarskich.

Absolwent specjalności GRAFIKA potrafi swobodnie posługiwać się wybranymi warsztatowymi technikami graficznymi. W zakresie projektowania potrafi opracować materiały reklamowe, plakat, znak graficzny, wykonać edycję obrazu w programie Adobe Photoshop. Jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie grafika komputerowego.

Absolwent specjalności MALARSTWO potrafi stosować tradycyjne i współczesne metody kreacji obrazu malarskiego. Posiada umiejętności w zakresie technik malarskich i pozłotniczych. Jest zdolny do tworzenia indywidualnego przekazu artystycznego.

Absolwent specjalności FOTOGRAFIA potrafi stosować analogowe i cyfrowe techniki rejestracji i przetwarzania obrazu. Potrafi za pomocą fotografii wyrażać własne koncepcje artystyczne. Jest zdolny do posługiwania się indywidualnym językiem wizualnym i autorską ekspresją komunikatu o cechach uniwersalnych.

Absolwent specjalności INTERMEDIA wykazuje się znajomością zagadnień sztuki współczesnej i sztuki w przestrzeni publicznej oraz umiejętnością realizacji interdyscyplinarnych projektów artystycznych i projektów wystawienniczych.

Absolwent specjalności CERAMIKA ARTYSTYCZNA posiada umiejętności w zakresie projektowania i realizacji unikatowych form ceramiki . Dysponuje wiedzą z obszaru technologii i technik ceramicznych oraz podstawowych technik rzeźbiarskich. Jest zdolny do indywidualnej kreacji artystycznej w materiale ceramicznym.

Absolwent specjalności SZKŁO ARTYSTYCZNE posiada umiejętności tworzenia form rzeźbiarskich i przestrzennych w tworzywie szklanym. Potrafi pracować w technikach piecowych takich jak fusing oraz w gorącej masie szklanej. Jest przygotowany do tworzenia form użytkowych i witrażu w technikach tradycyjnych i najnowszych technologiach oraz potrafi wykorzystać te umiejętności we współczesnych realizacjach architektonicznych.

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Wydział Artystyczny UMCS zapewnia kontynuację nauki na tym samym kierunku - z możliwością wyboru innej specjalności - na studiach drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

Absolwent może przystąpić także do rekrutacji na studia drugiego stopnia na inny kierunek plastyczny zgodny z ukończoną specjalnością lub dyplomem artystycznym.

Umiejętności artystyczne absolwenta składają się na kwalifikacje zawodowe artysty plastyka. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne w zakresie edukacji plastycznej uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela plastyki i zajęć artystycznych na poziomie szkoły podstawowej. Umiejętności i wiedza dotycząca animacji kultury wraz z przygotowaniem pedagogicznym uprawniają absolwenta do pracy w zawodzie animatora kultury.

 

Możliwości zatrudnienia - profile zawodowe absolwentów:

 • artysta plastyk prowadzący własną indywidualną twórczość,
 • animator działań twórczych w dziedzinie kultury,
 • kurator i promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki – w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych i marketingowych,
 • projektant – w graficznych pracowniach projektowych, agencjach reklamowych,
 • nauczyciel w zakresie edukacji plastycznej w szkołach podstawowych.

 

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest prowadzony na Wydziale Artystycznym.

zarejestruj się            lub            zaloguj