Rejestracja kandydatów na studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

  • 1 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • pozostałe terminy zostaną podane wkrótce

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub innych kierunków plastycznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.

Opis

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

Studia skierowane do absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych pierwszego stopnia oraz do absolwentów wszystkich kierunków studiów plastycznych - licencjackich lub magisterskich.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  1. ARTETERAPIA,
  2. RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE.

Specjalność, która obejmuje cały tok dwuletnich studiów, jest uruchamiana przy zapisie na studia, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób.

Absolwent specjalności ARTETERAPIA  jest przygotowany do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych w różnych rodzajach niepełnosprawności. Potrafi stosować arteterapię w ramach zajęć i treningów rozwoju osobistego skierowanych do ludzi  zdrowych. Obok arteterapii plastycznej przewidziane są zajęcia z muzykoterapii, choreoterapii, teatroterapii. Na specjalności arteterapia można realizować dyplom artystyczny w wybranej pracowni dyplomowej w zakresie malarstwa, grafiki, fotografii, intermediów, rzeźby, ceramiki lub szkła.

Absolwent specjalności RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE posiada zaawansowane umiejętności w zakresie rzeźby, projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego, renowacji rzeźby i detali architektonicznych oraz szkła artystycznego. Potrafi tworzyć obiekty rzeźbiarskie w różnych technikach i tworzywach, konstruować obiekty przestrzenne pełnoplastyczne i reliefowe. Jest zdolny do profesjonalnego kreowania przekazu artystycznego w postaci angażujących przestrzeń form rzeźbiarskich. Na specjalności rzeźba i formy przestrzenne powstają dyplomy w różnych technikach rzeźbiarskich, ceramice, szkle artystycznym.

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia drugiego stopnia, wykazuje się znajomością sztuki współczesnej, posiada umiejętność projektowania zespołowych działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki, organizowania imprez kulturalnych, wystaw i konkursów.

Absolwent zdobywa przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć plastycznych i artystycznych. Zna zagadnienia edukacji artystycznej, psychologii twórczości oraz potrafi je wykorzystywać w praktyce przy planowaniu projektów artystyczno-edukacyjnych.

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze studiów poświęconych sztuce, w dziedzinie sztuk plastycznych.

Umiejętności artystyczne absolwenta składają się na kwalifikacje zawodowe artysty plastyka. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne w zakresie edukacji plastycznej uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela plastyki i zajęć artystycznych.

Profile zawodowe absolwentów

  • artysta plastyk prowadzący własną indywidualną twórczość,
  • animator działań twórczych w dziedzinie kultury,
  • kurator i promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki – w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych i marketingowych,
  • nauczyciel w zakresie edukacji plastycznej  i plastyki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych,  liceach, domach kultury i ośrodkach edukacji pozaszkolnej,
  • arteterapeuta – po specjalności arteterapia.

 

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest prowadzony na Wydziale Artystycznym.

zarejestruj się            lub            zaloguj