Rejestracja kandydatów na studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne pierwszego stopnia - decyzja Rektora


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Opis

Trzyletnie studia stacjonarne kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: m. in. kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument, dyrygowanie, emisja głosu oraz przedmioty dodatkowe i fakultatywne z zakresu historii kultury, etnomuzykologii, roli mediów w komunikacji kulturowej; przedmioty kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyki przedmiotowe, praktyki pedagogiczne i warsztaty; przedmioty kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, technologia informacyjna. Indywidualny tok nauczania niektórych przedmiotów muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Egzamin praktyczny obowiązuje wszystkich kandydatów i obejmuje trzy sprawdziany:

  1. predyspozycji manualnych i wokalnych,
  2. słuchu muzycznego,
  3. umiejętności gry na wybranym instrumencie.

Ad. 1. Kandydata obowiązuje wykazanie się umiejętnością taktowania na 2, 3, 4, oraz wykonanie pieśni artystycznej lub piosenki z repertuaru szkolnego, popularnego.

Ad. 2. Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów, jak śpiewanie nut a vista (J. Lasocki - solfeż); rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniejszonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powtarzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

Ad. 3. Kandydat powinien wykonać dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym utwór techniczny.
Uczelnia zapewnia akompaniatora pod warunkiem posiadania przez kandydata materiałów nutowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie muzyki w szkołach podstawowych, prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym, prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji muzycznej. Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

zarejestruj się            lub            zaloguj