Rejestracja kandydatów na studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne drugiego stopnia


Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Terminarz

  • 16 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 18 września – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
  • 20 września – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
  • 22, 24 września – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Instytut Muzyki UMCS
Lublin, Al. Kraśnicka 2a,
sala 111

Godziny przyjmowania dokumentów:

  • 22 września - 11.00 - 14.00
  • 24 września - 12.00 - 15.00

Zasady kwalifikacji

Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku jednakowych ocen na dyplomach, pierwszeństwo mają absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych a następnie pozostali kandydaci. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, innych kierunków muzycznych oraz kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych, posiadających specjalności w zakresie kultury. Absolwenci kierunków innych niż muzyczne, mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Artystycznego oraz muszą udokumentować przygotowanie muzyczne na poziomie szkoły muzycznej drugiego stopnia. W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Opis

Studia magisterskie o profilu muzyczno-edukacyjnym kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki. Na program studiów składają się przedmioty poszerzające wiedzę muzyczną i pedagogiczną, nabytą na studiach I stopnia; pogłębiające umiejętności wykonawcze; rozwijające umiejętności związane z organizacją życia muzycznego i promocją kultury; przedmioty z zakresu wybranej specjalizacji.

Specjalności:

  • muzyka sakralna,
  • muzykoterapia,
  • prowadzenie zespołów.

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia kierunków muzycznych. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie – o miejscu w rankingu zadecyduje wyższa średnia ocen ze studiów. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Pierwszeństwo w rekrutacji mają absolwenci studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych oraz pozostali kandydaci.

Absolwent studiów drugiego stopnia  posiada umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi oraz prowadzenia zajęć muzycznych; powinien wykazywać inicjatywy twórcze oraz umiejętności organizacyjne. Posiada wiedzę muzyczną i pedagogiczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka, zajęć artystycznych, chórów i zespołów muzycznych w ramach szkolnej edukacji artystycznej; chórów amatorskich, zespołów wokalnych, instrumentalnych, zespołów rozrywkowych, jazzowych, kościelnych; różnorodnych warsztatów muzycznych; działalności animatora muzyki w instytucjach kultury i mediach; działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i imprez kulturalnych.

Limit miejsc

22
zarejestruj się            lub            zaloguj