Rejestracja kandydatów na studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 25 czerwca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 2 lipca – egzaminy wstępne
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

 1. słuchu muzycznego,
 2. prezentacji muzycznej (instrument lub śpiew),
 3. predyspozycji manualnych.

Poszczególne  sprawdziany  podlegają  odrębnej  ocenie  i  oceniane  są  w  skali  od  0  do  25 punktów.  Minimalna liczba  punktów  oznaczająca poztywny wynik sprawdzianu praktycznego wynosi 33 punkty, tj. po minimum 11 punktów z każdej części sprawdzianu. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego.

Opis

Trzyletnie studia stacjonarne kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: m. in. kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument, dyrygowanie z czytaniem partytur, emisja głosu oraz przedmioty dodatkowe i fakultatywne z zakresu historii kultury, etnomuzykologii, roli mediów w komunikacji kulturowej; przedmioty kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyki przedmiotowe, praktyki pedagogiczne i warsztaty; przedmioty kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, technologia informacyjna. Indywidualny tok nauczania niektórych przedmiotów muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

 1. słuchu muzycznego,
 2. umiejętności gry na wybranym instrumencie lub śpiewu solowego,
 3. predyspozycji manualnych.

Ad. 1. Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów, jak śpiewanie nut a vista (J. Lasocki - solfeż); rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniejszonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powtarzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

Ad. 2. Kandydat powinien wykonać na instrumencie dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym utwór techniczny. W zakresie śpiewu obowiązuje wykonanie pieśni artystycznej oraz piosenki z repertuaru szkolnego, popularnego. Uczelnia zapewnia akompaniatora pod warunkiem posiadania przez kandydata materiałów nutowych.

Ad. 3. Kandydata obowiązuje wykazanie się umiejętnością taktowania na 2, 3, 4.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie muzyki w szkołach podstawowych, prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym, prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji muzycznej. Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

zarejestruj się            lub            zaloguj