Rejestracja kandydatów na studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - stacjonarne pierwszego stopnia


Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Terminarz

 • 14 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 23 czerwca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną
 • 26 - 27 czerwca - egzaminy wstępne (rozmowy kwalifikacyjne i sprawdziany uzdolnień kierunkowych)
 • 29 czerwca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc
 • 13 - 15 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości Kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych
 • 20 - 21 lipca - przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 27 lipca - przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Instytut Muzyki WA UMCS

al. Kraśnicka 2a

pokój 107 - sekretariat WKR

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

 1. słuchu muzycznego,
 2. umiejętności gry na wybranym instrumencie,
 3. predyspozycji manualnych i wokalnych.

Poszczególne  sprawdziany  podlegają  odrębnej  ocenie  i  oceniane  są  w  skali  od  0  do  25 punktów.  Minimalna liczba  punktów  z  każdego  sprawdzianu  to  11  punktów.  Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby - 11 punktów z jednego sprawdzianu praktycznego,nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny wynik stanowisuma punktów z egzaminu praktycznego.

Opis

Trzyletnie studia stacjonarne kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: m. in. kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument, dyrygowanie, emisja głosu oraz przedmioty dodatkowe i fakultatywne z zakresu historii kultury, etnomuzykologii, roli mediów w komunikacji kulturowej; przedmioty kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyki przedmiotowe, praktyki pedagogiczne i warsztaty; przedmioty kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, technologia informacyjna. Indywidualny tok nauczania niektórych przedmiotów muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Egzamin praktyczny obowiązuje wszystkich kandydatów i obejmuje trzy sprawdziany:

 1. predyspozycji manualnych i wokalnych,
 2. słuchu muzycznego,
 3. umiejętności gry na wybranym instrumencie.

Ad. 1. Kandydata obowiązuje wykazanie się umiejętnością taktowania na 2, 3, 4, oraz wykonanie pieśni artystycznej lub piosenki z repertuaru szkolnego, popularnego.

Ad. 2. Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów, jak śpiewanie nut a vista (J. Lasocki - solfeż); rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniejszonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powtarzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

Ad. 3. Kandydat powinien wykonać dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym utwór techniczny.
Uczelnia zapewnia akompaniatora pod warunkiem posiadania przez kandydata materiałów nutowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie muzyki w szkołach podstawowych, prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym, prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji muzycznej. Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Limit miejsc

18
zarejestruj się            lub            zaloguj