Online Application System

Wymagane dokumenty

A. Kandydat ma obowiązek, w terminie i miejscu wskazanym w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
  2. Oryginał albo odpis świadectwa maturalnego/dojrzałości (i aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz kserokopia/-e; oryginał jest do wglądu, kserokopia zostaje w Komisji (tylko na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie).
  3. Jedną fotografię (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35x45). Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii: zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ma też być wykonane na jednolitym jasnym tle, odwzorowywać naturalny kolor skóry, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii.

Ponadto Kandydaci na studia II stopnia

  1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).
  2. Kserokopia indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów; dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS.

B. Ponadto podczas składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia:

  • dowodu tożsamości,
  • dowodu terminowej opłaty rekrutacyjnej,
  • na kierunki: Biologia, Biotechnologia, Chemia, Ochrona Środowiska, Monitoring i analityka środowiska kandydat otrzyma skierowanie na badania do Lekarza Medycyny Pracy. Zaświadczenie od lekarza należy złożyć niezwłocznie po wykonaniu badań. W przypadku nieobecności komplikującej tę część procedury, należy badanie lekarskie przeprowadzić wcześniej albo indywidualnie uzgodnić z Uczelnią termin późniejszy.

Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką

  • Zamówienie należy złożyć wybierając, pozycja ZAMÓWIENIA oraz dokonać opłaty (22 zł) i wprowadzić zdjęcie w wersji elektronicznej do systemu IRK.

Osoby składające dokumenty z upoważnienia kandydata powinny ponadto złożyć:

  • Upoważnienie podpisane przez kandydata. POBIERZ

Kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) obowiązują odrębne wykazy dokumentów, podawane w opisach poszczególnych kierunków.