Rejestracja kandydatów na studia

Wymagane dokumenty

A. Kandydat ma obowiązek, w terminie i formie wskazanymi w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
  2. Kserokopię świadectwa maturalnego/dojrzałości (i kserokopię aneksu do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) poświadczone klauzulą: "Poświadczam zgodność z oryginałem" oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata (tylko na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie).
  3. Jedną fotografię (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35x45 mm). Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii: zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ma też być wykonane na jednolitym jasnym tle, odwzorowywać naturalny kolor skóry, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii.

Kandydaci na studia II stopnia

  1. Dokumenty z punktów 1 i 3 (tj. bez świadectwa maturalnego/dojrzałości)
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona klauzulą: "Poświadczam zgodność z oryginałem" oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.
  3. Kserokopia indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów; dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS, poświadczona klauzulą: "Poświadczam zgodność z oryginałem" oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.

Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką

  • Zamówienie należy złożyć wybierając, "zamówienie legitymacji studenckiej" (tak, jak wybiera się kierunek studiów) oraz dokonać opłaty (22 zł) i wprowadzić zdjęcie w wersji elektronicznej do systemu IRK.