Rejestracja kandydatów na studia

Zasady kwalifikacji

Sposób przeliczania wyników maturalnych na punkty rekrutacyjne określa Uchwała Senatu UMCS nr XXIV – 28.37/18 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021


Przeliczanie odbywa się w Komisjach Rekrutacyjnych. Kandydaci wpisują wyniki do systemu zgodnie z dokumentami.

„Nowa matura”

  1. 1% na poziomie podstawowym (P) = 1 punkt rekrutacyjny;
  2. 1% na poziomie rozszerzonym (R) = 2 punkty rekrutacyjne;
  3. Wynik egzaminu z języka obcego zdawanego na poziomie dwujęzycznym (D) należy w pierwszej kolejności przeliczyć na system oceniania właściwy dla poziomu rozszerzonego (R): 1% z języka obcego na poziomie R = 4/3% na poziomie D (wynik należy zaokrąglić do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%).

Kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata.

W przypadku, gdy kwalifikowanie na studia obejmuje co najmniej dwa przedmioty maturalne, a kandydat dysponuje wynikiem matury wyłącznie z jednego spośród nich, wtedy uzyskuje 0 punktów z brakującego przedmiotu i bierze udział w dalszej procedurze kwalifikacyjnej, chyba że szczegółowe zasady ustalone w załączniku nr 1 do Uchwały Rekrutacyjnej wymagają wyników matury ze wszystkich wskazanych przedmiotów.

„Stara matura”

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”) przeliczane są zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6) Punkty        Ocena (skala 2-5) Punkty
dopuszczający/mierny (2) 30        - -
dopuszczający/mierny plus (2+) 50        - -
dostateczny (3) 75        dostateczny (3) 30
dostateczny plus (3+) 95        dostateczny plus (3+) 75
dobry (4) 115        dobry (4) 115
dobry plus (4+) 135        dobry plus (4+) 160
bardzo dobry (5) 160        bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 180        - -
celujący (6) 200        - -

W zależności od zdawanej formy egzaminu maturalnego uznawany będzie wynik pisemnej lub ustnej części egzaminu. Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen.

„Matura międzynarodowa”

Kandydatom dysponującym dyplomem matury międzynarodowej International Baccalaureate wyniki egzaminu maturalnego przelicza się zgodnie z tabelą:

dyplom IB poziom SL poziom podstawowy        dyplom IB poziom HL poziom rozszerzony
7 100%        7 100%
6 86%        6 86%
5 72%        5 72%
4 58%        4 58%
3 44%        3 44%
2 30%        2 30%
1 0%        1 0%

Uwaga: przy ustalaniu ostatecznego wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględnia się wagę przedmiotu zgodnie z Zasadami kwalifikacji właściwymi dla danego kierunku studiów.

„Matura zagraniczna”

Zasady przeliczania ocen z dyplomów wydanych kandydatom poza terytorium RP (Republika Białorusi, Federacja Rosyjskia, Ukraina, kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada)