Rejestracja kandydatów na studia

Informacje o dokumentach

Informacje o dokumentach

1.    Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie bez egzaminów

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do przesłania dokumentów, których mowa w §7 Uchwały Nr XXIV – 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 w postaci skanów opatrzonych podpisem składającego dokumenty przed ich zeskanowaniem (podpis powinien być umieszczony na dokumencie, tak aby umożliwiał odczytanie treści dokumentu).

Skany dokumentów powinny umożliwiać zapoznanie się z ich treścią bez żadnej wątpliwości. Skany mogą stanowić jedynie pliki formatu pdf lub jpg o maks. rozdzielczości 300x300 dpi w rozmiarze A4. Maksymalna wielkość łączna pliku z dokumentami nie może przekraczać 20 MB. W przypadku pliku o większej wielkości może on być niedostarczony do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Za błędne odczytanie treści dokumentów w przypadku ich nieczytelności odpowiedzialność spoczywa na kandydacie.

Skany dokumentów powinny być wysłane ze skrzynek pocztowych kandydatów o adresach takich samych jak wskazane w IRK, oddzielnie dla każdego z kierunków, na który kandydat dokonał rejestracji i chce dokonać wpisu na studia. Dokumenty wysłane łącznie dla kilku kierunków nie będą uwzględniane.

Skany powinny zostać przesłane w terminach ustalonych dla poszczególnych etapów rekrutacji na studia. Za dochowanie terminu uważa się dostarczenie dokumentów na wskazany adres skrzynki poczty elektronicznej do godziny 16 ostatniego dnia okresu wyznaczonego na złożenie dokumentów:

- dla kandydatów z listy nr 1 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 21 i 22 sierpnia 2020 r. do godz. 16

- dla kandydatów z listy nr 2 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 25 i 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16

- dla kandydatów z listy nr 3 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 28 sierpnia 2020 r. do godz. 16

Po uzyskaniu potwierdzenia wpisu na studia w postaci informacji o przyjęciu na indywidualnym koncie kandydata w IRK, kandydat zobowiązany jest przesłać kserokopie poświadczone klauzulą "za zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem kandydata na studia w/w dokumentów na adres wskazany jako adres do doręczeń właściwej komisji rekrutacyjnej

2.    Studia stacjonarne II stopnia

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do przesłania dokumentów, których mowa w §7 Uchwały Nr XXIV – 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 w postaci skanów opatrzonych podpisem składającego dokumenty przed ich zeskanowaniem (podpis powinien być umieszczony na dokumencie, tak aby umożliwiał odczytanie treści dokumentu).

Skany dokumentów powinny umożliwiać zapoznanie się z ich treścią bez żadnej wątpliwości. Skany mogą stanowić jedynie pliki formatu pdf lub jpg o maks. rozdzielczości 300x300 dpi w rozmiarze A4. Maksymalna wielkość łączna pliku z dokumentami nie może przekraczać 20 MB. W przypadku pliku o większej wielkości może on być niedostarczony do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Za błędne odczytanie treści dokumentów w przypadku ich nieczytelności odpowiedzialność spoczywa na kandydacie.

Skany dokumentów powinny być wysłane ze skrzynek pocztowych kandydatów o adresach takich samych jak wskazane w IRK, oddzielnie dla każdego z kierunków, na który kandydat dokonał rejestracji i chce dokonać wpisu na studia. Dokumenty wysłane łącznie dla kilku kierunków nie będą uwzględniane.

Skany powinny zostać przesłane w terminach ustalonych dla poszczególnych etapów rekrutacji na studia. Za dochowanie terminu uważa się dostarczenie dokumentów na wskazany adres skrzynki poczty elektronicznej do godziny 16 ostatniego dnia okresu wyznaczonego na złożenie dokumentów.

Po uzyskaniu potwierdzenia wpisu na studia w postaci informacji o przyjęciu na indywidualnym koncie kandydata w IRK, kandydat zobowiązany jest w ciągu 14 dni przesłać kserokopie poświadczone klauzulą "za zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem kandydata na studia w/w dokumentów na adres wskazany jako adres do doręczeń właściwej komisji rekrutacyjnej.

3.    Studia niestacjonarne

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do przesłania dokumentów, których mowa w §7 Uchwały Nr XXIV – 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 w postaci skanów opatrzonych podpisem składającego dokumenty przed ich zeskanowaniem (podpis powinien być umieszczony na dokumencie, tak aby umożliwiał odczytanie treści dokumentu).

Skany dokumentów powinny umożliwiać zapoznanie się z ich treścią bez żadnej wątpliwości. Skany mogą stanowić jedynie pliki formatu pdf lub jpg o maks. rozdzielczości 300x300 dpi w rozmiarze A4. Maksymalna wielkość łączna pliku z dokumentami nie może przekraczać 20 MB. W przypadku pliku o większej wielkości może on być niedostarczony do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Za błędne odczytanie treści dokumentów w przypadku ich nieczytelności odpowiedzialność spoczywa na kandydacie.

Skany dokumentów powinny być wysłane ze skrzynek pocztowych kandydatów o adresach takich samych jak wskazane w IRK, oddzielnie dla każdego z kierunków, na który kandydat dokonał rejestracji i chce dokonać wpisu na studia. Dokumenty wysłane łącznie dla kilku kierunków nie będą uwzględniane.

Za dochowanie terminu uważa się dostarczenie dokumentów na wskazany adres skrzynki poczty elektronicznej do godziny 16 ostatniego dnia okresu wyznaczonego na złożenie dokumentów.

Po uzyskaniu potwierdzenia wpisu na studia w postaci informacji o przyjęciu na indywidualnym koncie kandydata w IRK, kandydat zobowiązany jest w ciągu 14 dni przesłać kserokopie poświadczone klauzulą "za zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem kandydata na studia w/w dokumentów na adres wskazany jako adres do doręczeń właściwej komisji rekrutacyjnej. Ostateczny termin dostarczenia dokumentów to 29 września 2020 r.

Studia szczególne

1.    Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Artystycznym: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – stacjonarne pierwszego stopnia, Jazz i muzyka estradowa – stacjonarne pierwszego stopnia

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do przesłania dokumentów, których mowa w §7 Uchwały Nr XXIV – 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 w postaci skanów opatrzonych podpisem składającego dokumenty przed ich zeskanowaniem (podpis powinien być umieszczony na dokumencie, tak aby umożliwiał odczytanie treści dokumentu).

Skany dokumentów powinny umożliwiać zapoznanie się z ich treścią bez żadnej wątpliwości. Skany mogą stanowić jedynie pliki formatu pdf lub jpg o maks. rozdzielczości 300x300 dpi w rozmiarze A4. Maksymalna wielkość łączna pliku z dokumentami nie może przekraczać 20 MB. W przypadku pliku o większej wielkości może on być niedostarczony do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Za błędne odczytanie treści dokumentów w przypadku ich nieczytelności odpowiedzialność spoczywa na kandydacie.

Skany dokumentów powinny być wysłane ze skrzynek pocztowych kandydatów o adresach takich samych jak wskazane w IRK, oddzielnie dla każdego z kierunków, na który kandydat dokonał rejestracji i chce dokonać wpisu na studia. Dokumenty wysłane łącznie dla kilku kierunków nie będą uwzględniane.

Za dochowanie terminu uważa się dostarczenie dokumentów na wskazany adres skrzynki poczty elektronicznej do godziny 16 ostatniego dnia okresu wyznaczonego na złożenie dokumentów:

- dla kandydatów z listy nr 1 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 13 i 14 sierpnia 2020 r. do godz. 16

- dla kandydatów z listy nr 2 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 19 i 20 sierpnia 2020 r. do godz. 16

- dla kandydatów z listy nr 3 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 24 sierpnia 2020 r. do godz. 16

Po uzyskaniu potwierdzenia wpisu na studia w postaci informacji o przyjęciu na indywidualnym koncie kandydata w IRK, kandydat zobowiązany jest przesłać kserokopie poświadczone klauzulą "za zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem kandydata na studia w/w dokumentów na adres wskazany jako adres do doręczeń właściwej komisji rekrutacyjnej

2.    Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Artystycznym: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne pierwszego stopnia, Grafika – stacjonarne jednolite magisterskie, Malarstwo – stacjonarne jednolite magisterskie:

 

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do przesłania dokumentów, których mowa w §7 Uchwały Nr XXIV – 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 w postaci skanów opatrzonych podpisem składającego dokumenty przed ich zeskanowaniem (podpis powinien być umieszczony na dokumencie, tak aby umożliwiał odczytanie treści dokumentu).

Skany dokumentów powinny umożliwiać zapoznanie się z ich treścią bez żadnej wątpliwości. Skany mogą stanowić jedynie pliki formatu pdf lub jpg o maks. rozdzielczości 300x300 dpi w rozmiarze A4. Maksymalna wielkość łączna pliku z dokumentami nie może przekraczać 20 MB. W przypadku pliku o większej wielkości może on być niedostarczony do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Za błędne odczytanie treści dokumentów w przypadku ich nieczytelności odpowiedzialność spoczywa na kandydacie.

Skany dokumentów powinny być wysłane ze skrzynek pocztowych kandydatów o adresach takich samych jak wskazane w IRK, oddzielnie dla każdego z kierunków, na który kandydat dokonał rejestracji i chce dokonać wpisu na studia. Dokumenty wysłane łącznie dla kilku kierunków nie będą uwzględniane.

Za dochowanie terminu uważa się dostarczenie dokumentów na wskazany adres skrzynki poczty elektronicznej do godziny 16 ostatniego dnia okresu wyznaczonego na złożenie dokumentów:

- dla kandydatów z listy nr 1 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 14 sierpnia do 14 września 2020 r. do godz. 16

- dla kandydatów z listy nr 2 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 17 do 21 września 2020 r. do godz. 16

- dla kandydatów z listy nr 3 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 23 i 24 września 2020 r. do godz. 16

Po uzyskaniu potwierdzenia wpisu na studia w postaci informacji o przyjęciu na indywidualnym koncie kandydata w IRK, kandydat zobowiązany jest w ciągu 14 dni przesłać kserokopie poświadczone klauzulą "za zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem kandydata na studia w/w dokumentów na adres wskazany jako adres do doręczeń właściwej komisji rekrutacyjnej.

3.    Kierunek studiów prowadzony na Wydziale Humanistycznym - logopedia z audiologią:

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do przesłania dokumentów, których mowa w §7 Uchwały Nr XXIV – 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 w postaci skanów opatrzonych podpisem składającego dokumenty przed ich zeskanowaniem (podpis powinien być umieszczony na dokumencie, tak aby umożliwiał odczytanie treści dokumentu).

Skany dokumentów powinny umożliwiać zapoznanie się z ich treścią bez żadnej wątpliwości. Skany mogą stanowić jedynie pliki formatu pdf lub jpg o maks. rozdzielczości 300x300 dpi w rozmiarze A4. Maksymalna wielkość łączna pliku z dokumentami nie może przekraczać 20 MB. W przypadku pliku o większej wielkości może on być niedostarczony do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Za błędne odczytanie treści dokumentów w przypadku ich nieczytelności odpowiedzialność spoczywa na kandydacie.

Skany dokumentów powinny być wysłane ze skrzynek pocztowych kandydatów o adresach takich samych jak wskazane w IRK, oddzielnie dla każdego z kierunków, na który kandydat dokonał rejestracji i chce dokonać wpisu na studia. Dokumenty wysłane łącznie dla kilku kierunków nie będą uwzględniane.

Skany powinny zostać przesłane w terminach ustalonych dla poszczególnych etapów rekrutacji na studia. Za dochowanie terminu uważa się dostarczenie dokumentów na wskazany adres skrzynki poczty elektronicznej do godziny 16 ostatniego dnia okresu wyznaczonego na złożenie dokumentów:

- dla kandydatów z listy nr 1 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 21 i 22 sierpnia 2020 r. do godz. 16

- dla kandydatów z listy nr 2 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 25 i 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16

- dla kandydatów z listy nr 3 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 28 sierpnia 2020 r. do godz. 16

Po uzyskaniu potwierdzenia wpisu na studia w postaci informacji o przyjęciu na indywidualnym koncie kandydata w IRK, kandydat zobowiązany jest przesłać kserokopie poświadczone klauzulą "za zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem kandydata na studia w/w dokumentów na adres wskazany jako adres do doręczeń właściwej komisji rekrutacyjnej

4.    Kierunek studiów prowadzony na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa – public relations i zarządzanie informacją:

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do przesłania dokumentów, których mowa w §7 Uchwały Nr XXIV – 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 w postaci skanów opatrzonych podpisem składającego dokumenty przed ich zeskanowaniem (podpis powinien być umieszczony na dokumencie, tak aby umożliwiał odczytanie treści dokumentu).

Skany dokumentów powinny umożliwiać zapoznanie się z ich treścią bez żadnej wątpliwości. Skany mogą stanowić jedynie pliki formatu pdf lub jpg o maks. rozdzielczości 300x300 dpi w rozmiarze A4. Maksymalna wielkość łączna pliku z dokumentami nie może przekraczać 20 MB. W przypadku pliku o większej wielkości może on być niedostarczony do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Za błędne odczytanie treści dokumentów w przypadku ich nieczytelności odpowiedzialność spoczywa na kandydacie.

Skany dokumentów powinny być wysłane ze skrzynek pocztowych kandydatów o adresach takich samych jak wskazane w IRK, oddzielnie dla każdego z kierunków, na który kandydat dokonał rejestracji i chce dokonać wpisu na studia. Dokumenty wysłane łącznie dla kilku kierunków nie będą uwzględniane.

Skany powinny zostać przesłane w terminach ustalonych dla poszczególnych etapów rekrutacji na studia. Za dochowanie terminu uważa się dostarczenie dokumentów na wskazany adres skrzynki poczty elektronicznej do godziny 16 ostatniego dnia okresu wyznaczonego na złożenie dokumentów:

- dla kandydatów z listy nr 1 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 21 i 22 sierpnia 2020 r. do godz. 16

- dla kandydatów z listy nr 2 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 25 i 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16

- dla kandydatów z listy nr 3 wysłanie dokumentów powinno nastąpić 28 sierpnia 2020 r. do godz. 16

Po uzyskaniu potwierdzenia wpisu na studia w postaci informacji o przyjęciu na indywidualnym koncie kandydata w IRK, kandydat zobowiązany jest przesłać kserokopie poświadczone klauzulą "za zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem kandydata na studia w/w dokumentów na adres wskazany jako adres do doręczeń właściwej komisji rekrutacyjnej

Wykaz dokumentów:

Dokumenty:

1) w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie - kopię dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia;

2) w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia – kopia dyplomu ukończenia studiów;

3) podanie o przyjęcie na studia - kwestionariusz wygenerowany przez kandydata z systemu IRK

4) 1 aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, które odpowiada fotografii wgranej do systemu IRK

5) inne dokumenty, o ile przewidują to szczegółowe zasadach kwalifikacji na dany kierunek studiów zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokumenty przesyłane przez kandydata w wersji papierowej powinny być opatrzone podpisem „za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenie zgodności może być dokonane przez samego kandydata lub przez organ administracji publicznej, notariusza etc.